Diensten zondag 30 mei
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 106: 1, nm. Psalm 106: 3.
– Collectes: 1e collecte: “De Herberg”, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Beeld en geluid
De diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Prachtig, die gele paardenbloemen. Wat kunnen wij genieten van deze bloem. Wat kunnen wij genieten van mooie en goede schriftuitleg. Die prachtige gele bloem blijft niet zo, het wordt een pluizenbol. Een bol met vele zaadjes die door de wind meegenomen worden naar een andere plaats. Om daar op een ander jaar misschien weer te schitteren met een prachtige gele blaadjes. Mooi als we zelf ook mogen schitteren. Gezegend als we verspreiders mogen zijn van dat heerlijke Pinksterevangelie. Komende zondagmorgen beginnen we met het toeleven naar de tekenen van brood en wijn. Hoe de diensten op D.V. 6 juni vorm gaan krijgen weten we nog niet precies. We hopen op Gods leiding en hulp hierin.

Van de kindernevendienst:
‘Leef in liefde’ Deze zondag is de derde van een blok met drie teksten uit de brieven die in het Nieuwe Testament staan. We lezen over de wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen tegen de kwade machten, over hoe we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn in woorden en in daden en over de liefde die van God komt. Op deze zondag staat 1 Johannes 4: 7- 6 centraal: God is liefde en wie liefheeft, hoort bij God. Groetjes, Leiding KND

Pastoralia:
Meeleven:
We leven mee met onze gemeenteleden die verdriet hebben om het gemis van een geliefde, korter of langer geleden. Ook met hen die behandelingen ondergaan en de daarbij horende bijwerkingen. Zegene de Heere de middelen en geeft Hij een spoedig herstel.

Vanuit de kerkenraad:
Verkiezing ambtsdragers:
Eerder is bekend gemaakt dat br. Wim van der Klooster verkozen is verklaard tot ouderling-kerkrentmeester. Deze heeft om diverse redenen moeten besluiten de verkiezing niet te aanvaarden. Hierop heeft de kerkenraad in de vergadering van 18 mei jl. besloten broeder Henk Slinger (Heggewikke 44) verkozen te verklaren in dezelfde vacature. Br. Slinger heeft tot vrijdag 28 mei de tijd om zijn besluit op zijn verkiezing kenbaar te maken. Met betrekking tot de – reeds lang bestaande – vacatures ouderling heeft de kerkenraad besloten een poging tot invulling van deze vacatures voor nu even ‘on hold’ te zetten. De gemeente wordt gevraagd de kerkenraad en de genoemde broeders in het gebed en medeleven te gedenken.
Vanuit de Diaconie:
Collecte: Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor PDC de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Vanuit de Zendingscommissie:
Prachtige opbrengst een vurig pinksterboeket: We willen iedereen die gerbera’s hebben gekocht, heel erg bedanken! We hebben 84 vurige pinksterboeketten verkocht. Ook kregen we giften en alles bij elkaar (na aftrek van de onkosten) heeft dit het prachtige bedrag van € 590,- opgebracht! Dit bedrag is bestemd voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Hartelijke groet van de zendingscommissie

Kopij Voetius:
Voor de editie van 3 juni 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 31 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We wensen onze predikant, voor de komende weken, een gezegende studie toe. De examenkandidaten wensen we toe dat ze kracht krijgen om de laatste loodjes te gaan. Doe het in afhankelijkheid van God. Een hartelijke groet aan jongeren en ouderen in de gemeente, met name aan al onze zieken en degenen die onder allerlei zorgen gebogen gaan. Zoekt de dingen die boven, zijn waar Christus is. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.