Diensten zondag 6 juni
09:30 uur: ds. E. van Wijk, Viering Heilig Avondmaal
12.30 uur: ds. E. van Wijk, vervolg viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. E. van Wijk, vervolg en dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 106: 24 en 25, nm. Psalm 106: 26.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte (zie toelichting)
De diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Viering Heilig Avondmaal:
Op D.V. zondag 6 juni hopen we als gemeente weer het Avondmaal te vieren. Gedurende de coronacrisis deden we dit steeds op symbolische wijze. Deze keer willen wij het anders doen door samen vanaf de zitplaats het brood te eten en de wijn te drinken. Deze wordt dan aangereikt door enkele diakenen. Wij willen alle belijdende gemeenteleden de gelegenheid bieden om hieraan deel te nemen. Daarom organiseren we op deze dag 3 diensten; ’s morgens om 09:30 uur, ’s middags om 12:30 uur en ’s avonds om 18:30 uur. De dienst om 12:30 uur is kort (ca. 30 minuten). Er vindt dan alleen een viering van het Avondmaal plaats in vervolg op de morgendienst. De avonddienst begint met een viering van het Avondmaal en wordt daarna voortgezet als dienst van dankzegging. De uitnodiging voor deze diensten gaat anders dan gebruikelijk. Het bekende systeem werkt voor deze zondag niet. Als u Nieuwsbron leest heeft u via de mail een uitnodiging ontvangen. Is dit niet het geval dan kunt u hier aanmelden. Gemeenteleden die niet beschikken over email en de dienst willen bezoeken kunnen bellen naar Wim Faro: 06 28 38 02 50. U kunt zich uiterlijk t/m vrijdag 4 juni aanmelden, waarbij we u vragen 2 voorkeuren aan te geven, zodat we zelf de diensten kunnen vullen om een evenwichtige verdeling te vormen. Uiteraard zijn gemeenteleden die niet deelnemen aan het Avondmaal ook van harte welkom. In de loop van zaterdag ontvangt u bericht in welke dienst u wordt verwacht.

Van de kindernevendienst:
‘Jeremia uitgekozen als profeet’: Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over de profeten Jeremia en Ezechiël. Op deze zondag staan Jeremia 1:1-12 en Jeremia 1:17-19 centraal: Jeremia is door de Heer uitgekozen om profeet te zijn. Groetjes, Leiding KND.

Pastoralia:
We leven mee met de zieken die niet gezien worden. Die dagelijks worstelen om de dag door te komen. Dat kan lichamelijk en/of psychisch zijn. Als gemeente bidden we mee met de dichter van psalm 106: 4 “Denk aan mij, HEERE, naar het welbehagen in Uw volk; zie naar mij om met Uw heil”

Vanuit de kerkenraad:
Verkiezing ambtsdragers:
Vorige week werd melding gedaan dat br. Henk Slinger verkozen was tot ouderling-kerkrentmeester. Hij heeft echter moeten besluiten deze verkiezing niet te aanvaarden. Wij wensen hem en zijn vrouw Gods zegen over het genomen besluit en vragen u hem in het gebed te gedenken. Over de verdere invulling van de vacatures zal worden nagedacht en uiteraard zult u hier op een later moment van op de hoogte gesteld worden.

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
De Avondmaalscollecte voor komende zondag is niet bestemd voor de diaconale voorziening WMO, zoals eerder vermeld, maar voor het Christelijk Noodhulpcluster. Het coronavirus grijpt hard om zich heen. Op dit moment is de situatie vreselijk schrijnend in landen als India en Nepal. De gezondheidszorg kan de grote druk nauwelijks aan. Wanhopig zoeken mensen naar een plek voor hun zieke familieleden. Ziek worden is niet de enige angst. Ook de lockdown en andere beperkende maatregelen hakken erin. Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief. Iedereen snakt naar adem! Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie voor de kwetsbaarste volwassenen en kinderen. Zij bieden voorlichting over hoe je jezelf tegen corona beschermt; bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra; directe hulp zoals eten, psychosociale en medische hulp, waaronder zuurstoftanks. Voor deze hulpverlening is gebed en geld nodig. Bidt u mee? Geeft u ook? Kijk voor meer informatie op www.christelijknoodhulpcluster.nl. U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften:
Ds. Van Wijk ontving € 50 voor het CvK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 2x € 20 voor het CvK en een envelop met € 30 collectegeld, verdeeld € 10 diaconie en € 20 CvK.
Diaken Wim Faro ontving 2 enveloppen in de brievenbus, 1 x € 20 voor de Herberg, en 1 x
€ 20 voor het CvK voor beeld en geluid. Hartelijk dank voor deze gaven.

Vanuit het CvK:
Gift:
Via S. Bogers is er een gift voor de kerktelefoon ontvangen van € 50. Hartelijk dank hiervoor.

Kerstevent
Het Missionair Team zou graag rond Kerst 2021 een event rondom de kerk organiseren om zo de geboorte van Jezus te gedenken en dit zichtbaar te maken voor onze buren en dorpsgenoten.
Het globale idee is om in en rond de kerk verschillende activiteiten te organiseren. Je zou dan aan het volgende kunnen denken: In de kerk bijvoorbeeld iets met muziek, declamatie of musical. Buiten op het kerkplein een kerststal, een koortje en catering. Wellicht kan het ook nog gecombineerd worden met een wandeling waarbij je langs verschillende kersttaferelen loopt. Het staat nog helemaal in de kinderschoenen en er zijn nog geen concrete plannen gemaakt. Graag komen we in contact met gemeenteleden die het leuk vinden om dit evenement op te zetten en in een stuurgroep willen plaatsnemen. De stuurgroep zal de plannen verder uitwerken, en later in het jaar ook weer vrijwilligers vragen die nodig zijn bij de uitvoering van het evenement. Lijkt het je leuk om mee te doen in de stuurgroep of heb je nog vragen of ideeën, neem dan contact op het met Missionair Team. Dat kan met Marga Schouten (06-27618965) of Margreet Broeders (06-46298948) of door een mail te sturen naar mt@hervormd-sprang.nl. We zien uit naar je reactie!

Gelezen: “Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.” (Joh. 4:34) Voedsel is toe-eigening, gemeenschapsoefening. Hoe innig wordt het brood dat ik eet niet met mijn lichaam, met mijn leven, verenigd. Toen Jezus honger had naar God en Zijn welbehagen, heeft Hij de wil van God gekozen en die gedaan. En in het doen van Gods wil heeft Hij met God gemeenschap geoefend. Als mens heeft Hij de wil van God, en daarmee in volle zin het Goddelijke welbehagen, tot Zijn eigene gemaakt. (Andrew Murray)

Kopij Voetius
Voor de editie van 10 juni 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 7 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We genieten van het prachtige voorjaarsweer en het nieuwe leven wat we om ons heen kunnen zien. Nieuw leven wat ook aan ons gezien zal worden als wij de Heilige Geest ontvangen hebben. Een hartelijke groet aan jongeren en ouderen in de gemeente, met name aan onze zieken. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.