Diensten zondag 5 juni | 1e Pinksterdag
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Prof. Dr. W. H. Th. Moehn, Hilversum
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 138: 3, nm. Psalm 138: 4.
Kinderoppas: Renate Treffers, Melanie Visser, Jelle Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: GZB Pinkstercollecte 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Bij de diensten:
Komende zondag vieren we het Pinksterfeest. Vanouds een oogstfeest en een feest om het ontvangen van de Wet te vieren. We hopen zondagmorgen stil te staan bij “de oogst” van het volbrachte werk van Jezus. Bovenal hopen we zondag onze God te eren door te vieren. Gezegende diensten toegewenst.

2e Pinksterdag:
Dit jaar is er door omstandigheden geen dienst in Besoyen. Als kerkenraad bezinnen we ons op de vraag of we in Sprang alsnog een bijeenkomst zullen hebben. We zullen D.V. via de website, via social-media en via de afkondiging van zondagmorgen bekendmaken of er op 2e pinksterdag iets is, en zo ja, wat dit is, waar dat is, en hoe laat dat is. Wordt vervolgd.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de eerste van een blok met vijf teksten over de eerste christenen.
Het verhaal over de komst van de Heilige Geest staat centraal. Jezus is naar de hemel gegaan, en nu komt de Heilige Geest naar de leerlingen, zoals Jezus al beloofd had. Groetjes! Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecten:
Komende zondag wordt de GZB Pinkstercollecte gehouden, die bestemd is voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Libanon is een klein, maar prachtig land. Een land met veel problemen, maar ook een land waar de kracht van hoop zichtbaar is. Kees en Esther wonen en werken in de hoofdstad Beiroet. Kees werkt als docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan dat seminarie worden studenten uit de hele Arabische wereld en Noord-Afrika opgeleid tot predikant, om de kwetsbare kerk te dienen. Esther werkt als jeugdarts/kinderarts in een gezondheidskliniek in een arme wijk van Beiroet, waar arme Libanese en Syrische kinderen en hun gezinnen de gezondheidszorg krijgen die voor hen anders niet bereikbaar is. Met woorden en daden delen ze zo het Evangelie: geloven kan niet zonder omzien naar de ander, en naar de ander omzien vertelt iets van Gods liefde. Kijk voor meer informatie op www.gzb.nl/lichtvoorlibanon. U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. deze link.  Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Ontvangen tijdens huisbezoek:
Ds. van Wijk ontving € 100 en € 50 voor Kerk en Eredienst. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 2 x € 20 voor het CvK. Hartelijk dank voor uw gaven!
Tip: De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Lang niet iedereen kan dat zo maar opvangen. Daarom is er een eenmalige energietoeslag van € 800 beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen. Deze energietoeslag wordt in onze gemeente uitgekeerd door Baanbrekers. Veel inwoners die er recht op hebben ontvangen de toeslag automatisch. Sommigen inwoners moeten het zelf aanvragen. Dit kan t/m 30 juni 2022. Kijk voor alle informatie en het aanvraagformulier op www.baanbrekers.org .

Vanuit het CvK:
Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden maart en april het mooie bedrag van € 754,75 opgebracht (via bank en envelop). Hartelijk dank hiervoor.

Vanuit de zendingscommissie:
De Wereldthee-actie heeft € 270 opgebracht, dit bedrag is overgemaakt aan de GZB. Iedereen bedankt voor het kopen van een wereldtheetasje, op deze manier ondersteunt u het werk van de GZB en van Kees en Esther van der Knijff in Libanon.

Jeugddienst:
Zondag 19 juni is er weer een jeugddienst. Het thema van deze dienst is ‘gaven om te geven’ (naar aanleiding van 1 Korinthe 12). De dienst begint om 17.00 uur. De liederen in de dienst worden begeleid door All4One. Na de dienst is er voor iedereen (jong en oud) een broodje in het jeugdcentrum. Het is een mooie manier om elkaar te zien en te spreken en zo onderlinge contacten te versterken. Tot de 19e!

VBK week:
In de laatste week van de zomervakantie is er de VBK-week. De tenten staan dan na 2 jaar afwezigheid weer op het Molenplein. Het beloofd een mooie week te worden met een programma voor jong en oud en alles ertussen in. Het is van zaterdag 27 augustus tot zondag 4 september. Doe jij/u ook mee? Zie voor meer informatie de website: www.hervormdsprang.nl/vbk. Ook zijn we nog op zoek naar medewerkers voor het kinderwerk op woensdag/ donderdag en vrijdag ochtend. Als jij 1 of meerdere ochtenden kan helpen geef je dan op via het Google formulier. Ook te vinden op de website, of opgegeven via de mail: vbk@hervormd-sprang.nl De VBK.

Vanuit de studeerkamer:
Op Hemelvaartsdag was de tafel niet gedekt met een hemelvaarts-tafelkleed en hadden we ok geen hemelvaarts-brood. Met Pinksteren zal dit alles ook niet het geval zijn. Het is wel duidelijk dat de wereld niet zoveel heeft met deze christelijke feestdagen. Hemelvaart en 2e pinksterdag worden verwelkomd als extra vrije dagen, maar meer ook niet. Dat is echt heel jammer. Hemelvaart en Pinksteren bieden juist zoveel troost en verwachting! Des te meer is het fijn dat we in de kerk de kans hebben om deze heilsfeiten tot ons door te laten dringen. Hoe gebeurt dat? Door naar een preek te luisteren? Uiteraard is dat belangrijk. Toch denk ik dat de liturgie minstens zo belangrijk is. Als we onze HEERE eren door samen te komen en Hem de lof toe te brengen (door ons naar de kerk te begeven, onze lofzangen te zingen, ons afhankelijk te verklaren in ons lied en onze gebeden, onze gaven te geven, ons te stellen onder Zijn woorden), dan doet dat iets met ons. Je kunt het vergelijken met het brengen van een offer: daardoor wordt datgene wat in dat offer centraal staat belangrijker voor je. Mijn gerichtheid op God, “wat heeft de HEERE er aan dat ik een zondag heb”, maakt dat de HEERE meer centraal staat in mijn leven. Ik betrap mezelf er op dat ik een kerkdienst al te snel “beoordeel” aan de hand van de vraag “wat vond ik er van?” of “wat had ik er aan?”. Dat zijn vragen waarbij “ik” centraal sta. De HEERE moet dan naar mij komen, en mij dienen, door middel van een gemeente, een dominee, een preek. Dan ben ik consument en dan vind ik iets van een “dienstverlening” of “product”. Zo’n consumentenhouding is erg gevoelig voor ontevredenheid (en reken maar dat predikanten kritisch kunnen zijn). Is er een remedie? Momenteel voel ik er veel voor om nog maar weer eens te benadrukken waarom we naar de kerk gaan: het gaat om een eredienst! We komen samen om onze HEERE te eren! De eredienst als een dankoffer! Hoeveel dankbaarheid is er te zien aan mijn zondag? “Laten wij dan altijd door Hem (Jezus) een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden” (Hebreeën 13:15). Tot zondag!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 9 juni 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 6 juni om 9.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze rouwdragenden en zieken. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk