Diensten zondag 20 juni
09:30 uur: Ds. J. Boom, ‘s-Gravenmoer
17:00 uur: Dhr. Arjan Noorland, Langerak, Jeugddienst
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 107: 12.
Collectes: 1e collecte: Project 10 27 Centraal Azië medische hulp, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat
De diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Op zondag 20 juni zal in de avonddienst, welke om 17:00 begint, een jongeren dienst gehouden worden. Het thema zal zijn; “Stap er is uit”. In deze dienst zal onze pastoraal werker Arjan Noorland voorgaan. De muziek zal verzorgd worden door een groepje van jongerenkoor “One Voice”. We hopen met jou en u een fijne dienst te hebben, live of digitaal!

Van de kindernevendienst:
‘Het visioen van Ezechiël’. Deze zondag is de derde van een blok met drie verhalen over de profeten Jeremia en Ezechiël. Op deze zondag staan Ezechiël 1: 1-12 en Ezechiël 1: 22-28 centraal: het visioen van Ezechiël.
Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Bevestigingsdienst en afscheid:
D.V. in de morgendienst van 27 juni hebben we als gemeente een bevestigingsdienst. Bij de broeders Sander Kerstens , Jan Lam en Nico Visser , wordt bevestigd dat ze hun ambtswerk voortzetten in een nieuwe termijn. Bij de broeders Rob van Aalsburg, Mark Boogaarts  en Peter Treffers, wordt bevestigd dat ze hun ambtswerk hervatten (zij zijn eerder al ambtsdrager geweest). Arjan Bogers en Joost Schouten zullen beiden bevestigd worden in het ambt. Arjan Bogers in het ambt van Diaken en Joost Schouten in het ambt van Ouderling. In die dienst wordt eveneens stilgestaan bij het feit dat voor drie broeders het ambtswerk stopt. Dit geldt voor Simon Bogers, Bram Brouwer en Geert Lagerwerf) We willen de HEERE in deze dienst danken voor alles wat Hij heeft willen doen, ook door hen heen. We leven mee met al deze genoemde broeders, maar ook met hen die hen lief zijn. Ook zij zijn betrokken geweest op het ambt, en zullen dat worden. We bidden om een zegenrijke dienst. Aangezien het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is om met zijn allen in de kerk te zijn, kunnen we niet meeleven in de kerkdienst en na afloop van de dienst. Dit bericht staat om die reden ruim van tevoren in Voetius, zodat u langs andere wegen mee kan leven.

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 Centraal Azië; medische hulp voor kwetsbare mensen. In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg, terwijl zij allerlei gezondheidsproblemen hebben. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor christelijke voorgangers en hun families die in arme regio’s wonen. Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door een aantal keer per jaar trainingen en voorlichting te geven over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen en waar nodig geven ze financiële steun aan christelijke voorgangers en hun families om een bepaalde behandeling te kunnen bekostigen. In het project wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale kerken. U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 50 voor het CvK waarvan € 25 voor het orgelfonds en € 25 voor het restauratiefonds. Hartelijk dank voor deze gaven.

Vanuit het CvK:
Gift:
Via A. Bogers is een gift ontvangen van € 20 ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.

Uitslag examens:
Als je geslaagd bent, van harte gefeliciteerd! Heb je een herexamen, veel sterkte daarbij! Ben je niet geslaagd, sterkte bij deze teleurstelling en verwerking!

Aannemingsavond:
Maandag 21 juni hebben we een aannemingsavond. Dit jaar hebben twee jonge mensen de catechese gevolgd. Eén van hen heeft al belijdenis gedaan. De ander verlangt ernaar om belijdenis te doen in de dienst van D.V. zondagmorgen 11 juli. We hopen zondag 27 juni bekend te kunnen maken dat deze belijdenisdienst inderdaad door zal gaan. Wilt u voor de aannemingsavond bidden?

VBK:
Oproep! Houd jij van zingen? Of bespeel jij een muziekinstrument? Dan hebben we jou nodig! Voor de VBK zijn wij op zoek naar kinderen (v.a. 6/7 jaar) of volwassenen die mee willen zingen of spelen in de tentband. Ben je 1 ochtend of zelfs 3 ochtenden beschikbaar op 1, 2 of 3 september geef je dan op bij Janneke Verwoerd, 06-18640298. Neem bij vragen ook gerust contact op.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 24 juni 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 21 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We wensen onze predikant zegen toe op zijn studie. Een hartelijke groet aan jongeren en ouderen in de gemeente, met name aan hen die gebukt gaan onder psychisch lijden. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.