Diensten zondag 24 juli (Kerkdienst digitaal volgen)
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 145: 1, nm. Psalm 142: 1 en 2.
Kinderoppas: Jolanda Mewis, Joran Nieuwkoop, Jelle Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Diensten zondag 31 juli
09:30 uur: Prop. J. Speksnijder, Gouda
18:30 uur: Ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 142: 4 en 5, nm. Psalm 142: 7.
Kinderoppas: Marijke Papenveld, Carlijn van den Berg, Daan Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: ZOA, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud Pastorie

Diensten zondag 7 augustus
09:30 uur: Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht
18:30 uur: Ds. J. de Jong, Nijkerk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 143: 1 en 5, nm. Psalm 143: 10.
Kinderoppas: Marieke van Raamsdonk, Mirthe Bogers, Giliam Haverhals
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Ook in de vakantie staan de deuren van de kerk op zondag weer open. We heten een ieder van harte welkom. We wensen de voorgangers van harte Gods zegen toe bij de voorbereiding. Zondag 24 juli hopen we in de ochtend- en in de avonddienst stil te staan bij gedeelten uit het boekje Ruth.

Van de kindernevendienst:
Zondag 24 juli:
Deze zondag is de derde van een blok met vijf teksten over Jakob. Op deze zondag staat Genesis 28:10-22 centraal: Jakob is onderweg naar zijn oom Laban als hij een bijzondere droom krijgt.
Zondag 31 juli:
Deze zondag is de vierde van een blok met vijf teksten over Jakob. Jakob is de derde stamvader van het volk van Israël. Op deze zondag staat Genesis 29:14-30 centraal: Jakob die met Lea en Rachel trouwt.
Zondag 7 augustus:
Deze zondag is de laatste van een blok met vijf teksten over Jakob. Jakob is de derde stamvader van het volk van Israël. Op deze zondag staat Genesis 32:23-32 centraal: Jakob vecht in de nacht met een onbekende man. Groetjes! Leiding KND

Collecte:
Zondag 31 juli is de diaconiecollecte bestemd voor ZOA: klimaatvluchtelingen. Droogte… oogsten die jaar na jaar mislukken. Een nijpend tekort aan drinkwater. Waar onvoldoende voedsel en water is, trekken mensen weg. Ze moeten wel vluchten om te overleven. De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al wereldwijd voelbaar voor de meest kwetsbaren. Miljoenen mensen worden geraakt. Samen kunnen we kwetsbare mensen helpen om weerbaar te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dan hoeven ze niet te vluchten vanwege voedsel- en watertekorten. ZOA zoekt samen met hen naar duurzame oplossingen die werken. Zo geven ze boeren in Ethiopië speciale zaden voor sorghum (een graansoort) en maïs. Dit zijn zaden die ook bij droogte goed groeien. Daarnaast trainen ze boeren in duurzame landbouw, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het schaarse water. En als vluchten toch onontkoombaar is, dan staan ze klaar om hen te helpen. Samen willen we de handen ineenslaan om deze naasten de hulp te bieden die nodig is om te overleven. Mogen zij op u rekenen? U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. deze link . Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Giften:
Ds. van Wijk ontving € 10,- en € 20,- voor het CvK, € 20,- voor het orgelfonds en € 20,- voor het jeugdwerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving eveneens € 10,- en € 20,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!

Vanuit het CvK:
Collectemunten:
In verband met de vakantieperiode worden er maandag 1 augustus geen
collectemunten uitgereikt. Zit u dringend verlegen om munten, dan kunt u deze bestellen in de webshop (via de collectezak op de site – keuze: collectemunten – optie: Bezorgen)/ via deze link of een mail sturen naar penningmeestercvk@hervormd-sprang.nl met daarin uw adres en het gewenste aantal munten. De munten zullen dan zo snel mogelijk bij u afgeleverd worden.
Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden mei en juni het mooie bedrag van € 642,45 opgebracht (via bank en envelop). Iedereen hier voor hartelijke dank.

VBK:
Afgelopen zondag zijn er flyers met daarop het programma uitgedeeld in de kerk. Heb je de flyer gemist, dan kun je deze meenemen achter in de kerk. Wil je je als vrijwilliger opgeven voor het kinderwerk op woensdag, donderdag en vrijdag, voor het pannenkoeken bakken op woensdag of voor het op- en afbouwen van de tent), ga dan naar www.hervormdsprang.nl/vbk of zet je naam op de lijst die hangt onder de toren. We zien uit naar een mooie VBK-week!

VBK Seniorenmiddag:
Op donderdag 1 september hebben we voor de senioren van de gemeente een spellen middag in de VBK tent. Ook zingen we wat, en zijn ook gewoon gezellig bij elkaar, met wat te drinken en wat lekkers. We beginnen om 14.00 uur. Wel graag van tevoren even opgeven, ook voor evt. vervoer, bij Petra van Baardwijk, tel. 0416-276493. Wees welkom, ook als u nog nooit eerder kwam! De senioren commissie.

Koningsdag rond de kerk:
Een laat bericht vanuit onze kant, we hebben deze mooie dag alweer een ruime tijd achter de rug. Maar recent hebben we onze evaluatie gehad. Hieruit zijn twee zaken gekomen die we met u willen delen. Bij het bekendmaken van de opbrengst zijn we altijd aan de voorzichtige kant omdat er nog een aantal rekeningen volgen na afloop, echter hebben we dit jaar wel erg naar beneden afgerond. Eerder hebben we € 8.000 winst gecommuniceerd, maar de definitieve winst is € 8.923,68. Nogmaals dank aan iedereen voor hun bijdrage! Een ander punt wat naar voren kwam tijdens de evaluatie is dat Marcel, Kees, Margriet en Dick hun taken als commissieleden neerleggen. Hier zit geen specifieke reden achter, maar op een bepaald moment vonden ze het tijd worden voor iets anders. Bijzonder om te noemen dat Marcel en Kees er vanaf het begin bij zijn geweest, 30 edities lang! (dus vanaf het begin in 1991/1992). Ook Margriet en Dick hebben de afgelopen jaren hele grote bijdrage geleverd (een kleine 10 jaar). Hierbij ook een dankwoord voor deze inspanning. En we zullen hen zeker nog in actie zien als vrijwilliger tijdens de voorbereiding en op de Koningsdag rond de Kerk van Sprang.
Met het vertrek van vier van de zes krachten is de commissie flink uitgedund, voldoende ruimte voor nieuwe mensen en ideeën. We horen dan ook graag wie van november t/m april een aantal keren efficiënt wil mee vergaderen om in 2023 weer een goede dag neer te zetten. Reactie kan naar Joost Schouten en Henri Bogers. Namens de Koningsdag commissie.

Verlof en vervanging:
Gedurende de zomervakantie hebben zowel Ds. Van Wijk, als ook onze pastoraal werker, Arjan Noorland, enkele weken verlof, beiden vanaf 22 juli. Ds. Van Wijk gaat de 24e nog wel voor in de eredienst, maar zal de week daaraan voorafgaand niet beschikbaar zijn voor crisispastoraat. Van 22 juli tot en met 14 augustus kunt u met pastorale vragen terecht bij scriba Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl) en ouderling Peter Nieuwkoop (voor wijk Noord): 0416-441014 (p.h.nieuwkoop@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor de genoemde wijk, maar nemen ook elkaar waar, bij afwezigheid van één van beide. Vanaf 15 augustus kunt u voor pastoraat weer terecht bij Arjan Noorland. Ds. Van Wijk zal D.V. vanaf 29 augustus weer beschikbaar zijn voor het pastoraat.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 11 augustus kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 8 augustus om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: de Voetius van 11 augustus is weer voor 3 weken.

Ten slotte:
Nu de vakantie voor velen is aangebroken en er op uitgetrokken wordt, zal dat voor de thuisblijvers erg stil. Waar jullie ook zijn, geniet van de rijkdom om je heen. Rust uit en wordt weer toegerust. We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder de weduwe en weduwnaars. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.