Diensten zondag 14 augustus: (alle kerkdiensten zijn via deze link digitaal te volgen)
09:30 uur: Prop A.L. Kornaat, Klundert
18:30 uur: Dr. M. van Campen, Ede
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 145:1, nm. Psalm 145:2
Kinderoppas: Irma Boogaarts, Meinke van Zelst, Lotte Raamstijn
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: GZB zomercollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Diensten zondag 21 augustus:
09:30 uur: Prop. Joh. van Eijsden, Driebruggen
18:45 uur: Ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 145:3, nm. Psalm 145:4
Kinderoppas: Janneke Verwoerd, Stefan Mewis, Diede Treffers
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie WMO voorziening, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Diensten zondag 28 augustus:
09:30 uur: Ds. J.P. Lensen, Poederoijen
15:00 uur: Ds. E. van Wijk, Tentdienst
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 145:6, nm. volgens de liturgie die wordt uitgedeeld.
Kinderoppas, Sanne Bogers, Anthe Treffers, Minke Treffers
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Hittegolven, vakantie, de diensten gaan door, dankzij Gods trouw. U en jullie zijn elke keer hartelijk welkom. Er staan er 6 aangekondigd. DV 21 augustus begint de avonddienst een kwartier later: 18:45 uur. Op 28 augustus is er om 15:00 uur (i.p.v. 18:30 uur) de tentdienst, in de VBK-tent.

Van de kindernevendienst:
Zondag 14 augustus: Deze zondag is de eerste van een nieuw blok met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. Marcus 2:1-12 staat centraal: Jezus maakt een man beter die niet kan lopen.
Zondag 21 augustus: Dit is de tweede zondag uit de serie Marcus II. Volgende week kan het leuk zijn om samen te gaan picknicken. Het is handig om dan van tevoren met de ouders af te spreken wie wat meeneemt. Vandaag staat Marcus 5:21-24 en 35-43 centraal: het dochtertje van Jaïrus is gestorven, maar Jezus maakt haar weer levend.
Zondag 28 augustus: Dit is de derde zondag uit de serie Marcus II. Bij dit verhaal kan het leuk zijn om samen te gaan picknicken. Het is handig als vorige week met de ouders is afgesproken wie wat meeneemt. Marcus 6:30-44 staat centraal: Jezus zorgt dat een grote groep mensen te eten krijgt met maar vijf broden en twee vissen. Groetjes! Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collectes: Op zondag 14 augustus wordt de GZB zomercollecte gehouden, die bestemd is voor ons zendingsechtpaar. Kees en Esther van der Knijff wonen samen met hun kinderen Hannah, Nathan en Timon sinds 2021 in Libanon. Esther zet daar haar ervaring als jeugdarts in om laagdrempelige medische zorg te bieden aan kinderen en gezinnen. Kees is als theologisch docent verbonden aan het Arab Baptist Theological Seminary. Door hun aanwezigheid in een door crisis geteisterd land proberen ze het licht van het Evangelie te laten schijnen. Dat doen ze met de lokale kerken en partners. Esther is verbonden aan de Karagheusian kliniek. Hier krijgen mensen toegang tot een goede gezondheidszorg. Door de diepe armoede leeft ruim zeventig procent van de bevolking onder de armoedegrens. Zonder het werk van deze kliniek zou medische zorg voor hen onbereikbaar zijn. Aan het seminarie mag Kees een bijdrage leveren aan de opleiding van predikanten. Hij werkt met studenten uit het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika. Zij dienen vaak al in een lokale kerk maar hebben behoefte aan theologische verdieping om hun gemeenten leiding te kunnen geven. Ze zijn dankbaar dat ze de bagage die ze in Nederland op mochten doen in Libanon nu heel concreet in kunnen zetten.
Op zondag 21 augustus is de collecte speciaal bestemd voor de diaconale voorziening WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De WMO is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in de samenleving. Ook als u een beperking heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of met wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, familie, vrienden of van een vrijwilliger. De gemeente denkt mee over een oplossing of regelt ondersteuning. Mocht dit ontoereikend zijn dan kan er ook vanuit de diaconale voorziening WMO ‘hulp op maat’ geboden worden.
Voor zondagmorgen 28 augustus staat er een reguliere diaconiecollecte op het rooster. Tijdens de tentdienst om 15:00 uur wordt er gecollecteerd voor de ’actiegroep Sprang bouwt aan verandering’. Deze groep bestaat uit 34 deelnemers uit verschillende kerken van Sprang-Capelle en omgeving. In de zomer van 2023 hopen ze samen met de lokale bevolking een kleuterschool te bouwen in Oeganda. Ook hopen ze een stukje van Gods koninkrijk neer te zetten en van elkaar te leren. Kijk rond op https://www.worldservants.nl/sprang_2023. U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk/tent. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ . Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording collecten en giften juni 2022:
De opbrengst van de collecten per bank is € 1.127,-. De opbrengst van de giften per bank is € 370,-. De opbrengst van de collectezakken is € 501,09. De totale opbrengst van € 1.998,09 is als volgt verdeeld: 5 juni: GZB Pinkstercollecte – zendingsechtpaar; € 410,- + giften € 275,- = € 685,-. 12 juni: Diaconie; € 404,-. 19 juni: HGJB – activiteiten en vakanties; € 410,- + giften € 50,- = € 460,-. 26 juni: Diaconie; 404,09. CvK giften € 45,-. De opbrengst van de zendingsbussen in het 2e kwartaal is € 72,30. De opbrengst is bestemd voor de IZB: ds. Ron van der Spoel Maastricht. Hartelijk dank voor uw bijdragen!
Ontvangen op huisbezoek: Ds. van Wijk ontving € 20,- voor het CvK en € 10,- voor het orgelfonds. Eveneens hartelijk dank!

Vanuit het CvK:
Gemeenteavond Het CvK nodigt alle gemeenteleden uit voor een gemeenteavond op D.V. maandag 5 september, inloop 19:45 uur, aanvang 20.00 uur, in het Jeugdcentrum. Het doel is om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de pastorie. Ook zal een aantal actuele zaken, zoals de werkzaamheden in de kerk worden toegelicht. Wij hopen op uw belangstelling.

VBK-week:
De VBK-week staat voor de deur. In de laatste week van de zomervakantie worden er allerlei activiteiten georganiseerd op het Molenplein rond het thema ‘Alles Andersom’. Het gaat over Jezus als Degene die ‘alles andersom’ maakt. We zien uit naar een mooie week waarin we met elkaar ontdekken Wie Jezus voor ons is. We hopen dat de drempel laag is om vrienden en bekenden uit te nodigen om aan activiteiten mee te doen.
Kinderen: Voor de kinderen zijn er drie ochtenden (woe, do, vrij) in de tent met een Bijbelverhaal, muziek en leuke spellen en knutselwerkjes. Op woensdagochtend is er een poppentheater en eten we pannenkoeken.
Jongeren: De VBK+ is voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Drie avonden (woe, do, vrij) worden gevuld met leuke spelletjes, opdrachten, sketches en vooral erg veel gezelligheid.
Overige activiteiten: Verder staan er op de planning: tentdienst op zondagmiddag, kick-off voor de medewerkers op maandagavond, bingo op dinsdagavond, een mannenavond op woensdag, en op donderdag een seniorenmiddag (opgeven bij Petra van Baardwijk) en vrouwenavond (opgeven via de website). Vrijdagavond is er voor iedereen vanaf 17.00 uur een maaltijd. De VBK-week sluiten we op zondagochtend af in de kerk, met daarna nog koffiedrinken.
Meer informatie over de activiteiten, de tijden en eventuele opgave is te lezen op www.hervormdsprang.nl/vbk.
Medewerkers gezocht: Voor woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend zijn nog veel medewerkers nodig voor het kinderprogramma. Het zou mooi zijn als veel gemeenteleden hierbij willen helpen en een steentje bijdragen aan deze week! Je kunt je opgeven via de website of door te mailen naar vbk@hervormd-sprang.nl. We zien naar je opgave uit!
VBK
We willen met de kinderen pannenkoeken eten op WOENSDAG 31 augustus. Zou u willen bakken voor de kinderen? We denken 53 pakken nodig te hebben, dus hopen we op genoeg bakkers/baksters. Op dit moment hebben we voor 40 pakken aanmeldingen, dus komen we nog bakkers tekort. U kunt zich aanmelden bij Teanne via troubos@home.nl of 06-13544409 Graag aangeven hoeveel u wilt bakken. Na aanmelding volgt er meer info. Mogen we op u rekenen?
VBK Seniorenmiddag:
Op donderdag 1 september hebben we voor de senioren een spellenmiddag in de VBK tent. Ook zingen we wat, en zijn we gewoon gezellig bij elkaar, met wat te drinken en wat lekkers. We beginnen om 14.00 uur. Wel graag van tevoren even opgeven, ook voor evt. vervoer, bij Petra van Baardwijk, tel. 0416-276493. Mocht de telefoon niet meteen worden opgenomen, dan wordt u altijd teruggebeld! Wees welkom, ook als u nog nooit eerder kwam. De senioren commissie.

Sprang bouwt aan verandering:
Op D.V. woensdag 7 september hopen wij een mooie en gezellige fietstocht te organiseren. Deze zal om 19:30 uur starten bij Raadhuisstraat 116A. U kunt zich aanmelden bij Coriëlle de Raad 0638554515 en Laura de Bie 0640656034. De bijdrage van € 7,50 is voor de kleuterschool in Oeganda die de jongeren volgend jaar gaan bouwen.

Pastoraat tijdens vakantie predikant en pastoraal werker:
Tot en met 14 augustus kunt u met pastorale vragen terecht bij scriba Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl) en ouderling Peter Nieuwkoop (voor wijk Noord): 0416-441014 (p.h.nieuwkoop@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor de genoemde wijk, maar nemen ook elkaar waar, bij afwezigheid van één van beiden. Vanaf 15 augustus kunt u voor pastoraat weer terecht bij Arjan Noorland. Ds. Van Wijk zal D.V. vanaf 29 augustus weer beschikbaar zijn voor het pastoraat.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 1 september kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 29 augustus om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Het begint weer volop te bruisen in Sprang. En er zijn gemeenteleden die het erg moeilijk hebben. Wat een tegenstellingen. We wensen iedereen Gods zegen toe in alle omstandigheden, hoe die ook zijn. Hartelijke groeten van de kerkenraad.