Diensten zondag 25 september: (via deze link digitaal te volgen)
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. S.A. Doolaard, Serooskerke
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 146: 8, nm. Psalm 147: 1.
Kinderoppas: Annika Haverhals, Anka van Alphen, Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Project 10 27, Albanië, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
Wat de preek van D.V. zondagmorgen betreft het volgende:Zondagavond hoorden we Paulus spreken over “training” (1 Korinthe 9) en hoorden we meerdere Schriftgedeelten spreken over volharden en gehoorzamen, aangezien er heel wat op het spel staat. De bevrijding, de geschonken genade, de beloften van de doop, ze vragen om reactie in de vorm van allerlei werkwoorden. Te denken valt aan preventief sporten en werken aan je conditie, en bovendien slechte dingen nalaten, om zo je hart en vaten te beschermen. Maar… helaas blijkt er ook een erfelijke component in ons geestelijk hartfalen te zitten. Zondagmorgen staan we daar bij stil aan de hand van Psalm 51. Het goede nieuws: er is wat aan te doen! De Heiland is een wonderlijke geestelijke cardioloog.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, dit is de laatste zondag over Jozef. Genesis 44:18-45:15 staat centraal: Juda vertelt over het verdriet van Jakob, en Jozef maakt zich bekend aan zijn broers. Volgende week is er voor de kinderen van 4-8 jaar een opdracht waarbij ze een babyfoto van zichzelf mee moeten nemen. Vraag dit komende zondag alvast aan de ouders. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Verkiezingen ambtsdragers:
De kerkenraad gaat verkiezingen houden om voorlopig te voorzien in 2 vacatures. Het gaat om een vacature van diaken door het vertrek van Wim Faro en een vacature van ouderling-kerkrentmeester door het vertrek van Bram Brouwer. Wij nodigen stemgerechtigde gemeenteleden uit om voor elke vacature één naam en adres in te dienen van een mannelijk, belijdend lid. Tot en met zaterdag 8 oktober kunt u uw aanbevelingen schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, Lijster 22, of scannen en mailen naar scriba@hervormd-sprang.nl. Tijdens de gemeenteavond van woensdag 9 november zal er indien nodig een stemming plaatsvinden. Dit alles DV.
Gezellige avond:
Voor alle vrijwilligers en helpers in onze gemeente organiseren we op D.V. vrijdagavond 7 oktober een gezellige avond in het Jeugdcentrum. Onder het genot van een hapje en drankje praten we gezellig met elkaar. Uiteraard zijn de partners ook van harte welkom, dus geef je snel op via email: diaconie@hervormd-sprang.nl of bel Nico Visser ’s avonds tussen 7 en 8 uur: 0416-27 25 54. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom. We hopen veel mensen te begroeten.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 Albanië: Albanese kerken dragen een steentje bij. Albanië is een land in ontwikkeling. Helaas is er nog veel werkloosheid en armoede en zijn de sociale voorzieningen beperkt. Heel veel Albanezen zijn daarom aangewezen op hulp van familie of andere naasten. Ook ligt er een mooie opdracht en kans voor kerken. Om aan de diaconale roeping inhoud te geven is er vorig jaar, samen met een groep Albanese kerken, een diaconaal traject gestart. Dit diaconaal traject wil het bewustzijn bij gemeenteleden stimuleren om samen te investeren in diaconale activiteiten waar hun naasten bij gebaat zijn. Inmiddels zijn er al wat diaconale activiteiten gestart, zoals medische kampen in afgelegen gebieden (waar mensen vanwege armoede verstoken zijn van medische basishulp), voedselhulp, kleine werkgelegenheidsinitiatieven (small business) en zaaigoed. Albanese organisaties met know how, zoals de Albanese Voedselbank, worden hierbij betrokken. Wij willen deze initiatieven van harte ondersteunen.
Ontvangen:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor de kerkomroep. In de collectezak troffen we 2 enveloppen met elk € 5,- voor het verjaardagsfonds aan. Heel hartelijk dank voor uw gaven!
Noodhulp Pakistan:
Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan zijn getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg. Een derde deel van het land staat onder water. Er zijn vele doden gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften. De diaconie heeft inmiddels € 500,- overgemaakt. Wilt u hieraan bijdragen met een gulle gift? Dat kan via onderstaande kanalen o.v.v. ‘Noodhulp Pakistan’. Als de totale opbrengst uitkomt boven genoemd bedrag, dan wordt het verschil nagezonden aan Kerk in Actie. Opnieuw hartelijk dank! U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ . Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Woensdag 28 september komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 1 behandelen, Psalm1 “Gelukkig rechtvaardig “ uit het Bijbelstudieboek van “Vrouw tot Vrouw”. Wat zou het fijn zijn om nieuwe gezichten te mogen ontmoeten, als u/jij twijfelt kom eens een keer vrijblijvend kennismaken. We beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur. Allen van harte welkom.

Aanmelden voor catechese:
Komende maandag en dinsdag willen we starten met de catechese voor respectievelijk de 12 t/m 15 jarigen en de 16+ (tot en met ca. 24). Inmiddels is de 22+ kring al gestart. Er zijn geen aanmeldingen gekomen voor de belijdeniscatechese. Dat betekent dat allen verwacht worden bij de 16+ of de 22+ (meer informatie op de website). Mocht deze week blijken dat er alsnog zijn die erg graag belijdenis willen doen, dan zal ik proberen om daarmee nog van start te gaan. Voor de organisatie van de catechese hebben we het nodig dat iedereen zich daarvoor aanmeldt. Op de website staat een link naar een formulier. Het verzoek is om zo snel mogelijk dit formulier in te vullen. De link staat onder het kopje jeugd bij de catechese die je denkt te gaan volgen. Maandag 26 september willen we met de 12 t/m 15 starten in het Jeugdcentrum. We starten om 19 uur. De 16+ers zullen nog op de hoogte worden gebracht van hun start. Houdt er rekening mee dat dit wellicht al dinsdag de 27e is. Wat de catechese in Besoyen betreft hebben we helaas nog geen duidelijkheid. We gaan er vanuit dat er voor de 12t/m15 jarigen ook op dinsdagavond iets zal komen in Besoyen. Wie daarvoor interesse heeft kan dat kenbaar maken via het genoemde formulier.
Reisgenoten gezocht voor de tieners van 12 t/m 15 jaar:
Iedere week is er op maandagavond catechese voor de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. We proberen te organiseren dat de avonden voor iedere catechisant (tenminste om de week) zullen starten met een maaltijd. Een paar (ca. 3) catechisanten zijn dan te gast bij een gemeentelid of bij een echtpaar en delen zo het leven. Vervolgens worden de catechisanten om 19 uur verwacht in het Jeugdcentrum. Daar krijgen ze onderwijs naar aanleiding van het Schriftgedeelte voor de eerstvolgende eredienst waarin Ds. Van Wijk voorgaat. De opzet is dat zij niet de enige zijn die dit onderwijs krijgen, maar dat er ook gasten bij zijn. Die gasten zijn volwassenen die twee dingen willen: 1. ook onderwijs krijgen, en 2. de tieners ontmoeten als gelijkwaardigen. Onder begeleiding van de mentoren, Nelleke Ros, Ellen Nieuwkoop en Ds. Van Wijk zullen de tieners in gesprek gaan over het Bijbelgedeelte en over de manier waarop dat met hun leven en geloof te maken heeft. Daarbij doen de gasten mee, zonder dat van hen wordt verwacht dat ze bijvoorbeeld uitleg geven. Het is juist de bedoeling dat ze net als de tieners meedoen. Het leren en ontvangen van informatie (catechese) zit op deze wijze verweven in wat voor tieners het belangrijkste is: elkaar ontmoeten en ook zich kunnen spiegelen aan gelovigen die volwassen zijn. Zo wordt Follow Me, ook Follow me. Hoe oud zijn de gasten die komen? Er is wat ons betreft geen bovengrens. Hoeveel gasten komen er? We zullen als mentoren er voor zorgen dat het in balans is met het aantal catechisanten. De oproep is nu als volgt. Ten eerste: Wie wil tieners te gast krijgen aan tafel? Graag even laten weten aan Ds. Van Wijk: e.vanwijk@hervormd-sprang.nl . Ten tweede: als je te gast wilt zijn op (één of meerdere van) de avonden, geef je dan op via het formulier. Dat is te vinden op de website. Onder het kopje “jeugd” vind je een stukje over de 12 t/m 15 catechese waarin de link is opgenomen. Als je daarop klikt krijg je een aanmeldformulier. Als dat niet lukt, mail of bel dan even met de dominee.

Spoorzoekers/Fellows:
We verwachten jullie dinsdag 27 september om 18.45 uur weer in het jeugdcentrum. Neem gerust je vrienden mee!

VBK-week:
We kijken terug op een gezegende VBK-week. Elke dag was er genoeg te beleven in de tent op het Molenplein. De kinderen en jongeren hadden een leuke tijd met elkaar en alle andere activiteiten zijn ook goed bezocht. De maaltijd op vrijdagavond was een groot succes, met zo’n 200 bezoekers. In de Nieuwsbron van oktober zal een terugblik met een aantal foto’s worden gegeven.

Nieuwsbron:
De derde Nieuwsbron van dit jaar zal rond 7 oktober verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m vrijdag 30 september via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl. Het is de bedoeling om de Nieuwsbron vaker te laten verschijnen, zodat het nieuws een stuk actueler is. In de Nieuwsbron zal hier meer over te lezen zijn.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 29 september kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 26 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder degene die moedeloos hun weg gaan. Klem u vast aan de Rots. Het is veilig waar Jezus Gods kinderen behoedt. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.