Diensten zondag 17 oktober:
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, doopdienst
18:30 uur: Ds. A. de Wit, Besoyen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 116:11, nm. Psalm 118:13
Kinderoppas: Diana Vos, Judith Schalkwijk, Daniel Mewis
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Projekt 10 27 Peru, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij de diensten:
Zondagmorgen wordt de doop bediend aan Jort Willem (Jort) Haverhals, zoon van Stefan en Anette en het broertje van Floor, aan Linde Jacoba Elisabeth Gerritje (Linde) Schouten, dochter van Joost en Marga en het zusje van Abel, en aan Koen Arnoldus Hemmo (Koen) Hoevenaar, zoon van Marcel en Haggith. We bidden (zoals we dat zondag hadden willen doen) voor deze gezinnen, en voor hun geliefden, in het bijzonder de grootouders. We hopen in die dienst opnieuw stil te staan bij gedachten uit de Bergrede (ditmaal uit Lukas 6).
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de derde van een blok met vijf teksten over de terugkeer van de Judeeërs uit Babylonië en de herbouw van de tempel en Jeruzalem. Op deze zondag staat Zacharia 8:1-8 en 20-23 centraal: God belooft dat Hij weer in Jeruzalem zal wonen.
Groetjes, Leiding KND

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 Peru: hulp in arme wijken. Rimac en Villa Maria zijn arme wijken van de Peruaanse hoofdstad Lima. Er zijn veel problemen, zoals onveiligheid, werkloosheid, slechte voorzieningen en gebrek aan (goed) voedsel. Lokale kerken hebben hier diaconale projecten opgezet, zoals ‘Nueva Esperanza’ (‘Nieuwe Hoop’). Ouders en hun kinderen ontvangen een gezonde warme maaltijd, kleding en huiswerkbegeleiding én ze horen het Evangelie. U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in een collectezak stoppen. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Kerkblad Voetius:
Binnenkort zal de jaarlijkse bijdrage voor het kerkblad Voetius geïnd worden. Het bedrag van € 29,00 zal automatisch afgeschreven worden van de bankrekening van gemeenteleden die de diaconie gemachtigd hebben. Hartelijk dank daarvoor.

Verantwoording collecten en giften: Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20 voor het CvK. Bezoekzuster Teanne Roubos ontving € 20 met bestemming digitale kerkuitzending voor het CvK. De volgende giften werden in september ontvangen via de bank en digitaal voor de Diaconie: Via de bank € 1091 en digitaal € 901. Giften via de bank en digitaal voor hulp Haïti
€ 732,50; Giften voor de VBK € 230; Giften voor Hospice Francinus de Wind € 100; Giften Project 10-27 Hart voor Roma Slowakije € 230; Gift Missionair kinder- en tienerwerk € 30; Gift CVK € 25; Giften diaconie € 35. Dit is als volgt verdeeld over de collecten van September:
5 sept. VBK € 400 en giften 230 totaal € 630; 12 sept. Project 10-27 Hart voor Roma Slowakije € 400 en giften € 230 totaal € 630; 19 sept. Diaconie € 392; 19 sept. Heilig Avondmaal Hospice Francinus de Wind € 400 en giften € 100 totaal € 500; 26 sept. Missionair kinder- en tienerwerk € 400 en gift € 30 totaal € 430. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Mannenvereniging ‘Troffel en Zwaard’:
Op woensdag 20 oktober komen we weer bij elkaar om 20.00 uur in het jeugdcentrum. We vervolgen de profeet Elia en behandelen 1 Koningen 17:2-7 de vragen staan in het mei/juninummer van de Hervormde Vaan. Iedereen is welkom maar in het bijzonder als u als gast ons wilt bezoeken. Tot ziens!

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Op woensdagmiddag 20 oktober komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 2 behandelen, “Niet de mens maar satan koning? “ uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. Wat zou het fijn zijn om nieuwe gezichten te mogen ontmoeten, als u/jij twijfelt kom eens een keer vrijblijvend kennismaken. We beginnen om 14.30 uur en sluiten af om circa 16.00 uur. Allen van harte welkom.

Spoorzoekers/Fellows:
Dinsdag 19 oktober verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugdcentrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom!

Zaac:
Heyhoi! Hopelijk hebben jullie een toffe avond gehad bij de FRIENDS afgelopen zaterdag. Aankomende zaterdag, 16 oktober, zijn jullie weer van harte welkom bij de ZAAC. De deuren van ’t Honk zijn vanaf 19:45 geopend en om 20:00 zal de avond beginnen. Neem al je vrienden en vriendinnen gezellig mee! Noteer de volgende avond ook vast in je agenda Vrijdag 22 oktober. Op deze vrijdag hebben wij een uitje voor jullie gepland, verder info volgt nog. Tot zaterdag! Groetjes, de leiding.

Wensradio:
Op 6 oktober is de wensradio weer van start gegaan. We kijken dankbaar terug op een mooie uitzending. Het was een uitzending vol met mooie en bemoedigende liederen van/voor de gemeente en zelfs nog daarbuiten. Het aanvragen van een lied kan tot uiterlijk maandagmiddag 12.00 voorafgaand aan de uitzending. Dit kunt u doen door een email te sturen naar lied@hervormd-sprang.nl of te bellen naar 0416-277879. De uitzending is elke 2 weken op woensdag van 18.30 tot 19.30. De eerstvolgende uitzendingen zijn op D.V. 20 oktober, 3, 17 november, 1 en 15 december. We kijken uit naar een aantal mooie uitzendingen. Schakelt u ook weer in op het kanaal van kerkdienst gemist? Dat gaat via de website, op dezelfde wijze zoals u online de kerkdiensten volgt Namens het team van wensradio hartelijke groeten en graag tot dan.

Kerstevent Sprang-Capelle 18 december:
In de Voetius en Nieuwsbron van vorige week heeft u kunnen lezen over de plannen voor het Kerstevent op D.V. 18 december. We zijn blij dat de eerste vrijwilligers zich hebben gemeld! Wilt u/wil jij ook meedoen? Er zijn nog veel vrijwilligers nodig! Je kunt je opgeven voor de volgende taken: toneel/verhaal vertellen, muziek, zang, decor en decoratie, het kleden van spelers, opbouwen (zaterdagochtend/middag), afbouwen (zaterdagavond), techniek, catering (verkoop), catering (koken/iets bereiden), beheren van vuurkorven, algemeen inzetbaar/geen voorkeur, huis aan huis bezorgen van kerstkaarten/flyers in Sprang, Landgoed Driessen en Vrijhoeve in week 49. Kijk voor meer informatie over het Kerstevent en voor het opgeven als vrijwilliger op www.hervormdsprang.nl/kerstevent of neem contact op met Marga Schouten (06-27618965) of Margreet Broeders (06-46298948). We zien uit naar uw/jouw aanmelding!

Vanuit de studeerkamer:
Het winterseizoen is weer begonnen. Er is weer catechese (10 belijdeniscatechisanten!) er was deze week weer een contactmiddag voor de ouderen en ook de kringen starten weer. Ook in de diensten zien we veel gemeenteleden weer terug. Voorafgaand aan corona kwamen ca. 450 personen met regelmaat in de kerk. Daarnaast was er een groep die af en toe kwam of bijvoorbeeld bij hoogtijdagen. Inmiddels heb ik (met anderen) van die 450 er ca. 320 weer regelmatig gezien. Daar zijn we erg dankbaar voor. Uiteraard kunnen ze door de maatregelen minder vaak in de kerk zijn dan voorheen. Dat zovelen weer komen is zeer bemoedigend. Ca. 30 gemeenteleden zagen we enkele keren. Ca. 100 gemeenteleden zijn wellicht wel eens geweest, maar dan over het hoofd gezien, of ze zijn nog niet geweest. Daarvan is de helft 60 jaar of ouder. De andere helft (zo’n 25 adressen) is jonger dan 60 jaar. Hoe is het voor hen die nog niet in de kerk zijn geweest? Er zullen er zijn die het heel moeilijk vinden. Ook zullen er zijn die het wel prima vinden. Persoonlijk zou ik ze allemaal graag weer zien, en ook ontmoeten bij een opening winterwerk of bij het koffiedrinken na de dienst. Ook zou ik het fijn vinden als zij die het er moeilijk mee hebben er over konden praten, bijvoorbeeld met een lid van het pastorale team, of met mij. Neem gerust contact op! Vanuit het pastoraat kunnen we onmogelijk weten hoe iedereen er in staat. Laat het dus gerust weten. Uiteraard geldt dat ook voor hen die merken dat ze het niet missen. Wat kunnen we als gemeente daar van leren? We zijn er met zijn allen, Gods koninkrijk is er, erg bij gebaat als we naar elkaar luisteren. Schroom niet om contact te leggen met hen die in het pastoraat werkzaam zijn (de gegevens staan op de website). Dit bericht is een aanmoediging om naar elkaar om te zien en te vragen. Ook is het een aanmoediging voor hen die denken dat er “nog heel veel niet gaan”. Dat beeld klopt echt niet. Wel zouden we meer gemeenteleden willen zien wanneer de kerkgang vrijgegeven is (zondagavonden). Als het over veiligheid gaat: zij die zich niet veilig er bij voelen moeten weten dat er (zeker in de avonden) voldoende ruimte is om ruime afstand te houden. Dat kan ongetwijfeld voorgelegd worden bij de coördinatoren bij binnenkomst in de kerk. Voor hen die denken dat ze zonder kerkgang kunnen, zullen velen met mij instemmen: als je weer komt zal je merken hoeveel je gemist hebt. Zij die noodgedwongen thuis moeten blijven vertellen vaak hoezeer ze het missen om naar de kerk te gaan, terwijl ze beschikking hebben over beeld en geluid. Iedereen van harte Gods zegen toegewenst in het zorgdragen voor de eigen groeiplaats van het koninkrijk van God.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 21 oktober 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 18 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken, rouwdragenden en allen die een moeilijke weg te gaan hebben. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.