Diensten zondag 16 oktober
09:30 uur: Ds. E. van Wijk,
18:30 uur: Ds. P. van de Voorde, Giessendam/Neder-Hardinxveld
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 147: 6, nm. Psalm 147: 7.
Kinderoppas: Corina Lam, Edith Haverhals, Minke Treffers
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: IZB 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Aangezien de kerkenraad geen doopverzoeken ontvangen heeft is er zondagmorgen geen doopdienst. We hopen in de morgendienst stil te staan bij het laatste gedeelte van het boek Ruth. Wat zou het mooi zijn als we weer met velen in de dienst zijn. We hebben van velen gehoord hoe bemoedigend dat was vorige week zondagmorgen.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is het ook Bijbelzondag. Marcus 10:46-52 staat centraal: Jezus zorgt ervoor dat de blinde bedelaar Bartimeüs weer kan zien. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Plaatselijke regeling
De kerkenraad is voornemens de plaatselijke regeling (plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Sprang) te wijzigen. Ordinantie 4-8-9 (van de kerkorde) bepaalt, dat de kerkenraad de plaatselijke regeling pas kan wijzigen nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken. Conform artikel 3.7 van de plaatselijke regeling nodigt de kerkenraad u hiertoe uit voor een gemeenteavond op woensdag 9 november 2022 in het Hervormd Jeugdcentrum. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Tijdens deze avond zullen ook uw vragen worden beantwoord. De stukken zullen vanaf woensdag 26 oktober a.s. op de website worden gepubliceerd. Gemeenteleden die niet de beschikking over internet hebben of niet vaardig met internet zijn, kunnen de documenten opvragen bij de scriba (j.c.lam@hervormd-sprang.nl of 0416-282328). Op 19 januari 2017 hebben de stemgerechtigde leden van de gemeente de kerkenraad voor de duur van zes jaar gemachtigd om voor de verkiezing van ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) de procedure, beschreven in Ordinantie 3-6-3, te volgen. Dat is de procedure waarbij de kerkenraad gemachtigd is om voor elke vacature dubbeltallen te stellen. Aangezien de termijn van zes jaar bijna is verstreken, zal de kerkenraad u hierover tijdens de gemeenteavond raadplegen. Afhankelijk van de uitslag van deze raadpleging zal het werken met dubbeltallen worden gecontinueerd of zal de verkiezingsprocedure gaan gelden waarbij met kieslijsten wordt gewerkt. De kerkenraad stelt in het belang van de gemeente voor om het werken met dubbeltallen te continueren. Ook zal er die avond een stemmingsvergadering plaatsvinden voor de vacature ouderling-kerkrentmeester en de vacature diaken, mocht deze stemming nodig blijken te zijn. U heeft daar aanbevelingen voor ingediend.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB; Perron Oosterheem in Zoetermeer (tevens gekoppeld aan zendingsbussen 4e kwartaal). Wat hebben een buikschuifbaan en een kinder-kookclub te maken met de kerk? Nou, best heel wat! Ga maar eens kijken in de Zoetermeerse wijk Oosterheem. De pioniersplek Perron Oosterheem zet zich daar, met steun van de IZB, in voor de 23.000 inwoners van deze wijk. Voor velen van hen is de drempel naar een traditionele kerk nog wat aan de hoge kant. Daar weet Perron Oosterheem wel een mouw aan te passen. Via bijvoorbeeld Alpha-cursussen, creatieve bijeenkomsten, maaltijden en een sportweek worden mensen geholpen om over die drempel te stappen.
Timo Hagendijk, missionair pionier van Perron Oosterheem: “Het is mooi om te zien dat mensen door een keer te komen eten, blijven hangen en langzaamaan interesse krijgen in wat het geloof voor hen kan betekenen – en andersom.” Hij is ervan overtuigd dat God echt niet alleen in de kerk werkt. “Wij geloven dat Hij allang aan het werk is met Zijn schepselen, in onze stad en in deze wereld. Wij zien uit naar wat God nog meer gaat doen in Zoetermeer.” Ook dit stukje missionair werk kan niet zonder uw gebed en financiële hulp. Wilt u Perron Oosterheem steunen?
Ontvangen:
Tijdens de verjaardag van een gemeentelid werd het ‘geven van een cadeautje’ vervangen door het ‘geven van een gift’. In dit geval niet voor de jarige, maar voor Oeganda. Dit bracht het prachtige bedrag van € 104,25 op. Namens de werkgroep Sprang bouwt aan verandering hartelijk dank!

Terugblik reisgenoten en uitnodiging:
Afgelopen maandagavond waren er voor het eerst enkele volwassenen te gast bij de 12-15 catechese. Hierbij een korte terugblik van onze gasten. “Lieve gemeenteleden, Onlangs kwam de oproep voor gemeenteleden om als gast deel te nemen aan de catechese 12 – 15 jaar. John en ik hebben daarover getwijfeld. Zullen we het doen? Ik (José) moest terugdenken aan de preek van Nathan Noorland in een jeugddienst van een aantal maanden geleden, waarin het ging over Maria en Elizabeth. Wat hebben zij veel voor elkaar kunnen betekenen. Wat betekenen onze jongeren voor ons en wat kunnen wij voor onze jongeren betekenen? Kunnen wij nog in de gedachtewereld van onze jongeren komen? Hoe waren wij en dachten wij toen we zo oud waren en als pubers naar catechisatie gingen of misschien zijn we, net als John nooit naar catechisatie geweest. Wij besloten om ons op te geven, evenals Teus Blokland. Maandagavond was onze eerste catechese met een hele leuke groep tieners. We hebben met elkaar Ruth 3 en 4 gelezen en daar samen nog over gesproken. Voor de een was het boek Ruth een verhaal dat je eigenlijk wel kende, terwijl de ander er een boodschap in hoorde doorklinken: een Moabitische vrouw mocht tot het volk van Israël gaan behoren. In korte tijd mochten we naar elkaar luisteren en ook van elkaar leren. Wij hebben ervan genoten en zouden onze tieners graag nog beter willen leren kennen. Zou u dat ook willen? Wat zou het mooi zijn als we zo samen, jong met oud, aan onze gemeente kunnen bouwen. Mocht u nog vragen aan ons hebben stel ze dan gerust. John en José de Gardeijn, Teus Blokland.”
Wat was het mooi om zoveel aandacht (belangstelling) te merken bij de tieners voor de levens van hun gasten. Ook was het mooi om de passie voor tieners te merken bij onze gasten. Dat wederzijdse, dat doet ons allemaal goed! De grote vraag is nu of er meer gemeenteleden zijn uit Hervormd Sprang, of uit de gemeenten waar vanuit tieners aanwezig zijn, die ook te gast willen zijn. Vraag gerust aan José, John of Teus hoe het was! Je kunt jezelf aanmelden bij ds. Van Wijk: e.vanwijk@hervormd-sprang.nl.

Catechese 12-15:
Komende maandag hopen we stil te staan bij Dankdag. We doen dat door te kijken naar Genesis 28:18-22 en naar Genesis 35:1-15. We komen daar “gedenken” tegen. Danken en “denken-aan” hebben veel met elkaar te maken. Wat leren we daarbij van het leven van Jacob? Hopelijk zijn er ook weer gasten!

Mannenvereniging “Troffel en Zwaard”:
Op woensdag 19 oktober hopen we als mannenvereniging weer samen te komen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. We behandelen Zacharia 1:18-21, de vragen staan in het juli/augustusnummer van de Hervormde Vaan. Iedereen is hartelijk welkom.

ZAAC:
Hee! Hopelijk hebben jullie niet al te veel pijn aan jullie handen na de Hallie Gallie competitie. Jullie kunnen jullie handen een beetje rust geven, want komend weekend is het geen ZAAC maar FRIENDS! Wij zien jullie 22 oktober weer in ‘t Honk. Tot dan!

Wensradio:
Op DV. woensdag 19 oktober starten we weer met wensradio. Wensradio is een programma waarbij u een lied kunt aanvragen voor iemand anders of voor uzelf. Dit kan een lied zijn wat u mooi vindt, als troost, als bemoediging, als felicitatie of omdat u het gewoon een mooi lied vindt. Het aanvragen van een lied kan tot uiterlijk maandagmiddag 12.00 voorafgaand aan de uitzending. Dit kunt u doen door een email te sturen naar lied@hervormd-sprang.nl of te bellen naar 0416-277879. De uitzending is elke 2 weken op woensdag van 18.30 tot 19.30 en is te volgen via het kanaal van de zondagse erediensten. Wij kijken uit naar mooie en gezegende uitzendingen. Namens het team van wensradio hartelijke groeten en graag tot dan.

Kerstevent:
De voorbereidingen voor het Kerstevent zijn weer in volle gang. Vorig jaar kon dit event helaas niet doorgaan i.v.m. corona. Na de zomervakantie is een groep vrijwilligers weer opgestart om op D.V. zaterdag 17 december een mooi event neer te zetten. Schrijf je deze datum alvast in je agenda? Vanaf het kerkplein kan een route gelopen worden door Sprang en Landgoed Driessen langs diverse taferelen van het Kerstverhaal. De route eindigt weer op het kerkplein. Hier zijn verschillende koude en warme versnaperingen te koop. In de kerk wordt een programma (muziek-zang) aangeboden en in het Jeugdcentrum is een tweedehands boekenmarkt. Om voldoende boeken te kunnen verkopen, houden we op zaterdag 5 november van 10.00-12.00 uur en op woensdag 9 november van 18.30-19.45 uur een inzamelingsactie in het Jeugdcentrum. Heb je boeken die je niet meer leest, maar nog prima een tweede ronde mee kunnen, wil je ze dan bij ons inleveren? Alvast bedankt! Wij hopen deze dag het Kerstevangelie op een creatieve en eigentijdse manier te delen met hen die dit willen horen, zien en beleven. Om dit event mogelijk te maken zijn veel medewerkers nodig. De taken zijn zeer divers. We zoeken mensen die een rol willen spelen in het verhaal, voor het op- en afbouwen van alle faciliteiten op het kerkplein en in de wijk, en we zijn bijvoorbeeld ook op zoek naar mensen die willen helpen bij de catering. Je leest het al: er zijn heel veel verschillende dingen te doen. Kunnen we op jouw enthousiasme en medewerking rekenen? Opgeven kan op de formulieren in de kerk of via www.hervormdsprang.nl/kerstevent. Wij zien je aanmelding graag tegemoet!
Voor vragen kun je contact opnemen met Margreet Broeders (06-46298948) of Marga Schouten (06-27618965)

Uit de werkkamer:
Deze stukjes zullen minder frequent en minder lang worden. We hebben immers maandelijks de Nieuwsbron! Daarin wil ik wat vaker uitweiden over van alles. Even een korte notitie voor dit keer: ik heb erg genoten van de rijk gevulde kerk zondagmorgen 2 oktober! Ook heb ik erg genoten van de vrijwilligersavond (afgelopen vrijdag). Ervaringen die naadloos aansluiten bij hetgeen ik in Nieuwsbron schreef. Als je dat nog niet gelezen hebt… Je kunt Nieuwsbron ontvangen door een mail te sturen naar nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Verlof en vervanging:
DV. de herfstvakantie hebben Ds. Van Wijk en Arjan Noorland verlof. Donderdag 20 oktober is hun laatste werkdag. Maandag 31 oktober pakken zij het werk weer op. DV. in de tussentijd zijn Mark Boogaarts (0416-344407) en Peter Nieuwkoop (06-10205948) contactpersonen voor het pastoraat.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 20 oktober 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 17 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. (Alvast ter informatie, de Voetius van 27 oktober verschijnt voor 2 weken!)

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder zij die een weg gaan van radeloosheid en onbegrip vanuit de omgeving. Houd Gij mijn handen beide met kracht omvat, geef mij uw vast geleide op ’t smalle pad. Alleen kan ik niet verder, geen enkele schrede, neem trouwe zielenherder, mij met U mee. (Lied 224) Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.