Diensten zondag 22 november
9:30 uur: ds. E. van Wijk, herdenking overledenen
18:30 uur: ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 4: 4, n.m. Psalm 5: 1 en 2.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie t.b.v. Stichting Schuilplaats, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud geluidsinstallatie.

De diensten zijn ook te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag erna beginnen de adventsweken voorafgaand aan de geboorte van onze Heere Jezus Christus. Zondagmorgen worden de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar overleden zijn. In deze dienst worden de overleden gemeenteleden herdacht door hun namen voor te lezen. Ook in de prediking zal hieraan aandacht worden besteed. In deze dienst zullen alleen genodigden aanwezig zijn. Bij het herdenken mogen we behalve terugkijken ook vooruit zien. We denken aan hen die ons voorgegaan zijn. Om met de woorden van een oud lied te zingen: ,,Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn liefdesstem, daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.”

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinthe. We lezen over Paulus’ oproep om een eenheid te vormen, we lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over de liefde. Op deze zondag staan 1 Korintiërs 13:1-7 en 13:13 centraal: Paulus zegt dat zonder liefde alles zinloos is, en hij vertelt wat liefde is. Op de website kunnen jullie de KND volgen en de downloads vinden. Leiding KND

Pastoralia
Meeleven:
We leven mee met degenen onder ons die eenzaam zijn. Zij die door doofheid niet meer goed kunnen communiceren en hierdoor een steeds meer teruggetrokken leven leiden. Daarnaast leven we mee met de rouwdragenden. Als het donker is geworden. Er zoveel nieuwe dingen op je afkomen. We bidden dat jullie de woorden van psalm 91 betekenis mogen krijgen ,,Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.” Vanuit die schuilplaats mag je weer voorzichtig voortgaan als nabestaande. Eveneens leven we mee met hen die zorgen hebben om geliefden. De machteloosheid kan groot zijn. Rust en overgave zijn soms moeilijk en ongrijpbaar. Toch kan de HEERE dat geven: daar bidden we om!

Vanuit de kerkenraad
Vanuit de diaconie:
Collecte:
Wilt u het toekomstperspectief voor uw leven of het leven van anderen verbeteren? Psychische problemen, spanningen en zorgen van allerlei aard kunnen u boven het hoofd groeien. Soms schuilt achter een glimlach veel pijn. Verstoorde relaties, onverwerkt verdriet, minachting voor uzelf kunnen een oorzaak zijn van veel psychisch leed. Het is goed om erover te praten. Stichting Schuilplaats wil u graag een luisterend oor met professionele hulp bieden, vanuit het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW). Zij verlenen hulp vanuit de overtuiging dat de Bijbel, als onfeilbaar Woord van God, een richtsnoer is voor het hele leven. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde biedt Stichting Schuilplaats professionele hulp aan mensen in nood. Heeft u een vraag, wilt u advies of wilt u zich aanmelden? DMW De Langstraat is gevestigd aan de Kerkstraat 75. U kunt ook contact opnemen via 0318 – 547 870. Of kijk eerst eens rond op de website: www.stichtingschuilplaats.nl. Komende zondag wordt er voor stichting Schuilplaats gecollecteerd. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Abonnement Voetius:
Betaling abonnementsgeld voetius 2020. In verband met problemen met het automatisch incasso programma is de betaling van voetius tot op heden nog niet gebeurd, het programma is aangepast en nu kan de automatische incasso gedaan worden. Daarom is de diaconie voornemens om in de week van 23 t/m 28 november de incasso uit te voeren, en het abonnementsgeld te innen. Mocht er bij iemand onterecht het abonnementsgeld afgeschreven worden, omdat er al betaald is, dan graag contact opnemen met diaken Wim Faro, tel 0416 280538, zodat we het zo snel mogelijk kunnen herstellen.
Begroting:
Het college van diakenen heeft ook de begroting over 2021 weer opgesteld, indien U die wil inzien, kunt U contact opnemen met diaken Wim Faro om een afspraak te maken voor inzage. Dat kan in de week van 23 t/m 28 november, ook bij het bovenstaande telefoonnummer.
Giften:
Ds. Van Wijk ontving de volgende giften: € 50 voor het CVK en € 10 voor het orgelfonds.
Collecten en giften:
Via de bank, digitaal en contant ontvangen voor de diaconie collectes in oktober: Via de bank voor de diaconie € 1.015; Digitaal voor de diaconie € 847, Collectemunten voor de diaconie € 75. Giften via bank en digitaal: Shaare Zedek ziekenhuis € 105, Gift Project 10-27 € 40, Gift voor werk Ds. Ron v d Spoel in Limburg € 25.
Dit is als volgt verdeeld over de collectes van Oktober: Collecte 4 Oktober Shaare Zedek ziekenhuis Israëlzondag € 495 en Gift € 105, totaal € 600. Collecte 11 Oktober IZB werk Ds. Ron v/d Spoel in Limburg € 495 en Gift € 25, Totaal € 520. Collecte 18 Oktober GZB Project 10-27 Voedselprogramma in Namibië Imago Dei € 495 en gift € 40 totaal € 535. Collecte 25 Oktober Diaconie € 452. Voor al deze gaven hartelijk dank.

Vanuit het jeugdwerk
Follow-Me:
Maandag 23 november verwachten we jullie weer op de gebruikelijke tijden in het jeugdcentrum. Neem vooral je eigen Bijbel mee.
Spoorzoekers/Fellows:
Hallo jongens en meiden. Helaas kon de vorige clubavond door de coronamaatregelen niet doorgaan. We hopen dat deze maatregelen binnenkort weer versoepelen zodat we jullie 24 november weer kunnen ontmoeten in het Jeugdcentrum. We houden jullie via de app op de hoogte! Groeten van de leiding

Kopij Voetius
Voor de editie van 26 november 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 23 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte
We sluiten een bewogen kerkelijk jaar af. Bij het afsluiten hoort ook een terugblik. We zouden dit kunnen doen door allemaal, persoonlijk een blik in de spiegel te slaan. Hoe ben ik omgegaan met de omstandigheden die zich aan mij hebben voorgedaan? We kunnen lessen hieruit trekken. Wat kunnen we beter doen in de tijd die voor ons ligt. Kijken wij met reikhalzend verlangen uit naar de komst van Jezus en naar de nieuwe hemel en aarde? Een hartelijke groet aan de gehele gemeente, in het bijzonder aan al onze zieken en degenen die aan huis zijn gebonden, ook namens uw pastoraal werker en namens de kerkenraad, Ds. E. van Wijk.