Diensten zondag 13 november
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. J.C. van Trigt, Gouderak
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 149: 2, nm. Psalm 149: 3 en 5.
Kinderoppas: Irma Bogaarts, Meinke van Zelst, Lotte Raamstijn
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Najaarscollecte GZB: 2e collecte Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

Bij de diensten
Zondagmorgen hopen we stil te staan bij Psalm 87. Bij de catechese ontdekten we hoe goed deze Psalm past bij de omstandigheden in de wereld.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de laatste van een blok met drie teksten uit het bijbelboek Job. God spreekt tegen Job en stelt hem vragen. En Job geeft God antwoord: hij beseft dat hij God en het leven nooit helemaal zal kunnen begrijpen. Het troost hem dat God met hem praat. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad
Verkiezing diaken:
In de vergadering van 31 oktober heeft de kerkenraad broeder Marcel Hoevenaar verkozen verklaard voor het ambt van diaken. Uiterlijk 18 november zal Marcel zijn beslissing hierover bekend maken. Vanaf hier wensen wij Marcel wijsheid en Gods zegen toe om de juiste beslissing te nemen.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag wordt de GZB Najaarscollecte gehouden, die bestemd is voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Kees en Esther wonen samen met hun kinderen Hannah, Nathan en Timon sinds 2021 in Libanon. Kees is als theologisch docent verbonden aan het Arab Baptist Theological Seminary; een predikantenopleiding waar voorgangers voor de hele regio worden opgeleid. Esther zet haar ervaring als jeugdarts in om laagdrempelige medische zorg te bieden aan kinderen en gezinnen. Lees in de Nieuwsbron van november het verhaal van Esther met als titel: ‘Een beker koud water’. U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. deze link op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Ontvangen tijdens bezoekwerk:
Via de HVD werd € 5,- ontvangen voor de Dorcas Voedselactie. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor datzelfde doel. Bezoekzuster Teanne Roubos ontving € 20,- voor het orgelfonds. Bezoekzuster Truus Verduijn ontving 2 x € 20,- voor de bouw van een kleuterschool in Oeganda. Heel hartelijk dank!

Spoorzoekers/Fellows:
Dinsdag 15 november verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugdcentrum.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 15 november hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Nehemia 3: 33 t/m 4: 17 met als thema ’Volharden in beproeving’. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum.

Mannenvereniging:
Wij komen bij elkaar op woensdag 16 november aanvang 19.30 uur in het Jeugdcentrum. We behandelen Zacharia 2: 1-13, de vragen staan in het septembernummer van de Hervormde Vaan. We kijken uit naar nieuwe gezichten die bij ons altijd welkom zijn. Tot ziens!

Oproep medewerkers alpha-cursus:
Vanaf januari 2023 willen we in de gemeente Waalwijk een nieuwe Alpha-cursus starten. De Alpha-cursus is een laagdrempelige cursus over het christelijke geloof. We zijn nog op zoek naar enthousiaste cursusleiders, die deze cursus met ons willen voorbereiden en geven. Ook zijn we nog op zoek naar mensen die voor en tijdens de cursusavonden willen bidden (individueel of in een groepje) en mensen die maaltijden willen verzorgen. Voor meer informatie zie www.alpha-cursus.nl of mail/bel Marijn van Zelst. Wil je deze cursus mee leiden, bidden of koken, meld je dan aan bij Marijn van Zelst (marijnvanzelst@hotmail.com/06-38253542).

Sprang bouwt aan verandering:
We zijn enorm blij met hoe de acties tot nu toe lopen! Bedankt voor uw deelname. Met de autowasactie van 8 oktober hebben we het mooie bedrag van €1750 opgehaald. De bingo actie van 14 oktober was ook een groot succes, hier hebben we namelijk €2150 opgehaald.
Afgelopen zondag 6 november is de actie ‘You’ve Got Talent’ geëindigd. Er is al flink geteld en de tussenstand is nu ruim €3800 euro. Nog niet alle enveloppen zijn ingeleverd. Heeft u er nog een thuis liggen zou u dan met een van de deelnemers contact willen opnemen? Alvast bedankt. Er zijn al zoveel chocoladeletters besteld dat de actie is stopgezet. Heeft u een chocoladeletter besteld dan kunt u deze ophalen op 18 november tussen 18:30 uur en 21:00 uur in het Jeugdcentrum (Kerkstraat 28).Wij kijken uit naar de volgende acties en hebben er al zin in!

Kerstevent:
Op zaterdag 17 december wordt het Kerstevent gehouden. Het programma is rond, de taken zijn helaas nog niet allemaal verdeeld. Wij zoeken nog toneelspelers; 2x Jozef, 2x Maria, 1x wijze en 2 personen die boeken willen verkopen. Ook willen we graag het gelegenheidskoor nog uitbreiden. Jong en oud mag zich hiervoor opgeven! Wees welkom! Het gelegenheidskoor komt samen om te oefenen op zondagavond 4 en zondagavond 11 december, beide na de avonddienst. Er zullen kerstliederen van Sela gezongen worden. Op dinsdag 6 december a.s. is er een informatieavond waar wij iedereen die meewerkt aan dit mooie event zullen informeren. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De avond begint om 20.00uur en wordt gehouden in het Jeugdcentrum.

Uit de Werkkamer:
Gisterenavond (maandag) waren er weer nieuwe gasten bij de catechese. Het enthousiasme blijft groot onder hen die komen, zowel tieners als gasten. Dit keer 3 gasten van boven de 70. Het was mooi! Daarna had ik belijdeniscatechese. Er zijn 2 catechisanten. Met een klein aantal heb je veel tijd voor elkaar en om het persoonlijk te maken. Dat is goed! De eerste voorbereidingen op Kerst zijn al weer begonnen. Zo ben ik al bezig geweest met de Kerstkaart, de Kerstviering in Elzenhoven, de Kerstviering met de mannen- en vrouwenvereniging en de seniorenmiddag. Velen zijn daarvoor al weer aan de slag. Ondertussen is een grote groep gemeenteleden bezig met het Kerstevent. Voor Sprang Bouwt aan Verandering wordt veel georganiseerd. Zo kan ik nog wel even doorgaan met het noemen van kringen, clubs, commissies en activiteiten. We zijn bedrijvig met elkaar. Soms lijken we ook wel iets op een bedrijf. Gelukkig, en daar danken we de HEERE voor, is er ook gesprek. Delen gemeenteleden hun geloof met elkaar en is het te horen en te proeven wie de HEERE voor hen is. Wat kan dat bemoedigend zijn en inspirerend. Fijn dat er weer koffiedrinken was afgelopen zondag en dat daar zulke ontmoetingen plaatsvonden! We danken het Missionaire Team voor de organisatie.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 17 november 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 14 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder de ernstige zieken, hetzij lichamelijk en/of psychisch. Dat wij met de dichter van psalm 143 mee mogen roepen: “O HEER, mijn toevlucht, hoor mij klagen; Verlos mij uit des vijands lagen; Red mij van hen, die mij vertreên; Ik schuil, in mijn benauwde dagen, Bij U, mijn God, bij U alleen.” Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.