Diensten zondag 5 februari
09:30 uur: Ds. P. van de Voorde, Hardinxveld-Giessendam
17:00 uur: Ds. L. Plug, Barneveld, Jeugddienst
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 6: 1,
Kinderoppas: Marjon Kerstens, Loïs Ros, Daniel Mewis
Kindernevendienst: Groep 1-4
Collectes: 1e collecte: HGJB , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Op zondag 5 februari zal er om 17:00 uur weer een jeugddienst plaatsvinden. Het Thema zal zijn; stress de baas. In deze dienst zal Ds. Plug voorgaan. De muzikale begeleiding zal verzorgd worden door Concrete. Na de dienst is eenieder van harte uitgenodigd om een broodje te eten.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Exodus 3:1-15 centraal. God roept Mozes vanuit een brandende struik, en hij vertelt zijn naam aan Mozes. God wil het volk van Israël bevrijden uit Egypte. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de diaconie
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de HGJB; ontwikkeling materialen. De HGJB ontwikkelt nieuw materiaal voor 18+-groepen: Re:search – in gesprek over geloven. Met deze methode bespreken jongeren persoonlijke en praktische geloofsvragen. De eerste jaargang staat online. Op dit moment werken ze aan de tweede jaargang. Elke maand komen er twee schetsen bij, tot een totaal van in ieder geval 36. Re:search richt zich vooral op jongeren die de reguliere catechese hebben afgerond, maar nog niet de stap maken naar de belijdeniscatechese. Om duidelijk te krijgen wat de behoefte van deze jongeren (en hun catecheten of kringleiders) is, is uitgebreid onderzoek gedaan door middel van gesprekken en een enquête. Hoewel de behoefte niet op alle onderdelen eensluidend blijkt te zijn, verwacht de HGJB met het materiaal aan de meeste wensen tegemoet te kunnen komen. Steun deze ontwikkeling met uw gift!
Ontvangen:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10,- voor de kerk. Ds. van Wijk ontving € 20,- voor de diaconie, € 15,- voor het orgelfonds en € 15,- voor het restauratiefonds. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 50,- voor Sprang bouwt aan verandering en € 50,- voor het verwarmingsfonds. Hartelijk dank voor uw bijdragen!
Verantwoording december 2022:
In december is per bank, via de collectezak en via de zendingsbussen € 6.572,36 bijeengebracht. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: *4 december – Diaconie € 387,-. *4 december – St Voedselbank Waalwijk € 637,- (incl. € 250,- giften). *11 december – Diaconie kerstattenties € 986,86 (incl. € 600,- giften). *18 december – Diaconie € 387,-. *25 december – GZB kerstcollecte zendingsechtpaar € 1.414,95 (incl. € 1.027,95 giften). *26 december – Diaconie € 387,-. *31 december – SDOK € 552,- (incl. € 165,- giften). *CvK € 93,- giften. *Diaconie energie compensatie € 190,- giften. *Diaconie kerstevent € 1.101,45 giften. *Dorcas € 25,- giften. *IZB Perron Oosterheem Zoetermeer (zendingsbussen) € 41,10. *Project 10 27 Filipijnen € 70,- giften. *Sprang bouwt aan verandering € 300,- giften. Heel hartelijk dank voor uw steun!

Actie Kerkbalans:
Afgelopen weken heeft de Actie Kerkbalans weer plaatsgevonden met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. U heeft dit ook door middel van uw toezegging laten blijken. De Aktie Kerkbalans heeft op basis van de eerste telling het voorlopige bedrag van ruim € 123.000 aan toezeggingen opgeleverd. We zijn als college van kerkrentmeesters allen die een bijdrage hebben toegezegd heel dankbaar. Ook allen die, op welke wijze dan ook, een bijdrage hebben geleverd voor het slagen van de Aktie Kerkbalans zeggen we heel hartelijk dank. En mocht u nog een antwoordenvelop hebben liggen, wilt u die dan zo spoedig mogelijk inleveren bij een van de leden van het CvK? Hebt u geen envelop ontvangen en wilt u wel graag een bijdrage doen? Dat kan door uw bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van het CvK o.v.v. Actie Kerkbalans. U vindt het nummer op de website onder deze link.

Afscheid ds. fam. van Wijk:
Noteer alvast in uw agenda. Op 25 januari heeft de kerkenraad het volgende vastgesteld. Op 14 februari komt de kerkenraad in een extra vergadering bijeen om zich te buigen over het beroepingswerk. Op 22 maart vindt in het jeugdcentrum een gezellige avond plaats waarin we als gemeente en familie van Wijk afscheid van elkaar nemen. Op 26 maart om 14:30 u vindt de afscheidsdienst plaats. De dienst van 18:30 u komt hiermee te vervallen. De komende tijd hoort u hier meer over.

Mannenvereniging:
Woensdag 8 februari komen we als mannenvereniging weer bij elkaar om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Zacharia 5:5-11 staat centraal het zevende nachtgezicht met als thema: “de vrouw in de efa”, de vragen staan in het januarinummer van de Hervormde Vaan. Allen hartelijk welkom!

Seniorenmiddag:
Donderdagmiddag 9 februari is er weer een seniorenmiddag. We beginnen om half 3. Arjan Noorland zal voor de opening en meditatie zorgen. Daarna komt Meindert Klaver met een presentatie over de SDOK (stichting de ondergrondse kerk). We hopen u allen weer te ontmoeten, ook misschien als u nog niet eerder kwam, allemaal van harte welkom. Voor evt. vervoer even bellen met Petra van Baardwijk, Telefoon 0416-276493. Hartelijke groeten van de seniorencommissie.

Spoorzoekers/Fellows:
We verwachten jullie dinsdag 7 februari om 18.45 uur weer in het jeugdcentrum

ZAAC:
Hi! Afgelopen zaterdag hebben we als heuse filmsterren gezellig met elkaar een film gekeken. Zaterdag is het weer ZAAC, we hebben weer een leuke avond voor jullie voorbereid. Zondag is er weer een Jeugddienst, het lijkt ons leuk als we samen daarheen gaan. We verzamelen om 16:45 onder de toren. Zaterdag gaat het ’t Honk open om 19:45 en om 20:00 gaan we van start. Tot zaterdag en zondag! Groetjes, de leiding.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 9 februari 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 6 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Dankbaar zijn we voor uw en jullie offervaardigheid. Met deze gaven kunnen we als kerk weer van alles organiseren en arrangeren, zodat er mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten maar bovenal God te ontmoeten. Waar wij God ontmoeten zal er ongetwijfeld iets veranderen. Daarbij hopen en bidden wij dat door deze mogelijkheden u en jij een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn op de plaats waar God roept. Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk, vooral voor degene voor wie het leven zwaar valt door ziekte of gemis. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.