Diensten zondag 10 januari
9:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. F. Maaijen, Zwijndrecht
De diensten zijn te volgen via deze link .
– Zingen voor de dienst: v.m.: Psalm 8: 1 en 2, n.m.: Psalm 8: 3 en 4.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, bestemming HGJB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming.

Bij de diensten:
We kijken terug op kerst en op de jaarwisseling. Dat doen we in dankbaarheid vanwege de vele inzet van velen. We geloven dat de Heere de diensten zegent! Later dit jaar hopen we stil te staan bij het “Onze Vader”. Jezus leert ons dat gebed in de Bergrede. Het lijkt me goed om deze twee zondagen stil te staan bij gedeelten uit de Bergrede. Dit is een ongekend belangrijk gedeelte in de Bijbel. We horen daar de troonrede van het koninkrijk van God. Jezus vertelt ons over de grondwet van het koninkrijk. Vanwege de lock-down is de doopdienst van D.V. 17 januari uitgesteld. We hopen op niet al te lange termijn alsnog de gelegenheid te krijgen!

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit de eerste hoofdstukken van het evangelie van Johannes over geloven en begrijpen wie Jezus is.
Op deze zondag staat Johannes 1:19-34 centraal: Johannes de Doper spreekt over de Messias en doopt de mensen en Jezus met water. Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Coördinator gegevensbescherming/contactpersoon datalekken:
In het kader van de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft de kerkenraad in 2019/2020 broeder Nico Visser (diaken) benoemd tot coördinator gegevensbescherming / contactpersoon datalekken. Door omstandigheden heeft broeder Visser moeten besluiten deze taken neer te leggen. De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 15 december 2020 besloten broeder Bram Brouwer (ouderling-kerkrentmeester) tijdelijk te benoemen tot coördinator gegevensbescherming/contactpersoon datalekken totdat er een definitieve oplossing is gevonden. Zijn contactgegevens zijn: 0416-274653 of 06-14614977 of email: a.brouwer@hervormd-sprang.nl
Plaatselijke regeling:
Vanwege het project ‘Kerk 2025’ is de kerkorde van de PKN gewijzigd, hetgeen ook gevolgen heeft voor onze huidige plaatselijke regeling. De kerkenraad heeft daarom besloten een nieuwe plaatselijke regeling op te stellen en heeft in zijn vergadering van 27 oktober 2020 het concept daarvan vastgesteld. Voordat de kerkenraad een nieuwe plaatselijke regeling definitief kan vaststellen, moeten de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken en wel tijdens een gemeenteavond. Vanwege het coronavirus is het in lijn met de regelgeving van de rijksoverheid en het advies van de PKN echter niet mogelijk een dergelijke avond te beleggen. Hoewel in afwijking van het bovenstaande gelet op de bijzondere situatie met het coronavirus het is toegestaan, dat de leden van de gemeente schriftelijk hun reactie geven, dus zonder gemeenteavond, vindt de kerkenraad het echter van groot belang het concept van een nieuwe plaatselijke regeling te behandelen tijdens een gemeenteavond, waar men elkaar persoonlijk kan ontmoeten. Daarom heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 15 december 2020 besloten het houden van een gemeenteavond ter behandeling van het concept van een nieuwe plaatselijke regeling uit te stellen en die te houden als het weer wel mogelijk is. De aard van de wijzigingen in de plaatselijke regeling laat een dergelijk uitstel toe.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de HGJB: geloofsopvoeding, leer me lezen. Wat leert de Bijbel en wat betekent dat voor mij? De HGJB ontwikkelt materialen die jongeren helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen én toe te passen. Om blijvend aansprekend te zijn voor jongeren ontwikkelen ze continu nieuwe methoden. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften:
Ds. Van Wijk ontving de volgende giften; 2x €50, 1x €15, 1x €100 en 1x € 20 voor het CVK . Tevens €10 voor de verwarming van de kerk, €10 voor de diaconie , €20 voor de kerstattentie en €5 voor de onkosten van de ouderen kerstviering in de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving €25 en €10 voor het CVK, €20 voor de geluidsinstallatie en €10 voor de kerstattentie. Bij de bezorging van de kerstattenties werd €20 ontvangen voor het CVK. Ook werd er bij de bezorging van de kerstattenties door alle bezorgers in totaal nog €680 ontvangen als dank voor de kerstattentie. Via de bank is voor de kerstattenties €87,40 ontvangen.
Diaken Nico Visser ontving een envelop met geld en collectemunten in totaal €95 voor het CVK. Diaken Wim Faro ontving een zak met collectemunten in de brievenbus met een briefje, voor kerkvoogdij, diaconie, en kerstattentie, allen gezegende dagen en een goed nieuwjaar gewenst, inhoud €50. Dit is als volgt verdeeld; €25 voor het CVK, €20 voor de Diaconie en €5 voor de kerstattentie. Bezoek zuster Teanne Roubos ontving op bezoek €50. Voor het CVK €25 en voor de Diaconie eveneens €25. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 14 januari 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 11 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Uit de pastorie:
Het heeft ons goed gedaan om kaarten te krijgen evenals bemoedigende reacties op de diensten. We wensen iedereen Gods zegen toe voor 2021. Wat dit jaar gaat brengen weten we niet. We weten wel dat de HEERE zal blijven Wie Hij is, en dat Zijn Naam “Ik Ben” is. We doen er goed aan om daarbij nooit te vergeten hoe Hij Zichzelf getoond heeft in Jezus, de baby in de kribbe, en de man aan het kruis. Dat geeft ons moed en vertrouwen voor het heden en voor de toekomst.

Ten slotte:
Allen een hartelijke groet, in het bijzonder denken we aan eenzaamheid, gemis, verdriet of een langdurige ziekte, ook namens uw kerkenraad en uw pastoraal werker Arjan Noorland, Ds. E. van Wijk