Diensten zondag 17 januari
9:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. L. Plug, Barneveld
De diensten zijn ook te volgen via deze link.
– Zingen voor de dienst: v.m.: Psalm 8: 5 en 6, n.m.: Psalm 8: 8 en 9.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, bestemming IZB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Beeld en geluid.

Bij de diensten:
Zondagmorgen hoorden we over het koninklijke leven. Dat is een leven in afhankelijkheid van God. Juist wanneer wij nederig en afhankelijk zijn (arm van geest) worden de vruchten van de Geest bij ons gevonden. De Heere Jezus noemt ons zalig wanneer we zo leven. Dat arm van geest zijn begint bij God. Hij geeft Zichzelf in Zijn Zoon. Zo wil Hij ons overtuigen en inwinnen en ‘arm van geest’ maken, oftewel ontvankelijk voor Zijn leiding. In dat leven is er een belangrijke plaats voor het gebed. Zondagmorgen hopen we daarbij stil te staan aan de hand van Mattheüs 7 vers 7-12.

Preekbespreking:
Zondagmorgen (17 januari) wordt er na de ochtenddienst o.l.v. ds. E. van Wijk een online preekbespreking georganiseerd. Om elkaar te ontmoeten en samen de dienst na te spreken. Om aan deze preekbespreking deel te nemen is aanmelding nodig. Opgave kan t/m zaterdag 15.00 uur. Zaterdagavond ontvangt u/jij een mail met de link om te kunnen deelnemen aan de preekbespreking. Graag tot dan. De commissie Eredienst

Week van Gebed:
Op 17 januari start de Week van Gebed. Het thema dit jaar is: “blijf in mijn liefde”. Het is een oproep van Jezus uit het Evangelie van Johannes. Als we daaraan gehoor geven, zullen we veel vrucht dragen. En dat wordt zichtbaar in eenheid; in verbinding met God, jezelf en elkaar. Op de site weekvangebed.nl is hier meer over te lezen en te vinden; ook zijn daar (digitale) gebedsboekjes te bestellen. Houd ook de site van Hervormd Sprang in de gaten voor meer over de Week van Gebed. Bid u, bid jij thuis mee? De commissie gebedsuur.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit de eerste hoofdstukken van het evangelie van Johannes over geloven en begrijpen wie Jezus is.
Op deze zondag staat Johannes 2:1-12 centraal: tijdens een bruiloft in Kana verandert Jezus water in wijn. veel plezier met de materialen. Groetjes,
Leiding KND

Pastoralia:
We leven mee met allen die een moeilijke weg gaan; een onbegrijpelijk weg, van steeds meer inleveren. Laten we oog hebben voor elkaars noden en het koninklijke leven in de praktijk brengen op praktische manieren, maar ook biddend en met woorden.

Vanuit de kerkenraad:
Start Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Op 18 januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We hopen dat we ook in 2021 weer op u mogen rekenen. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Door het coronavirus zal de Actie deze keer iets anders verlopen dan andere jaren. U krijgt de envelop niet overhandigd, maar vindt hem in de brievenbus. In de week van 25 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB: een huiskamer voor Siddeburen. Mensen van verschillende generaties verbinden aan elkaar én aan de levende God. Dat is het doel van de werkgroep Siddeburen Pioniert! Eenzaamheid gaat ook dit dorp in Midden-Groningen niet voorbij en daarom worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd. Zo werd er afgelopen zomer een vossenjacht gehouden, met een missionair element. De deelnemers konden al speurend hun kennis van de Bijbel opfrissen. Met het oog op de genoemde verbinding wil de werkgroep nog meer sociale activiteiten opzetten, zoals verkoop van tweedehands spullen en kledingreparatie. Zonder daarbij het wiel opnieuw uit te vinden; er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wat er al is in het dorp. Het is nu zaak een eigen ruimte te vinden waar dat kan plaatsvinden, en waar ook gelegenheid is voor bijvoorbeeld cursussen over geloofsopvoeding of rouwverwerking. Het moet vooral een huiskamer zijn waar iedereen welkom is. U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Collecteopbrengst december 2020:
De diaconie ontving de volgende giften via bank en digitaal;
Via de bank voor de diaconie €2.076,50 ; Digitaal voor de diaconie €874,40; Gift voor de verwarming voor het CvK €75; Gift voor het CVK €30 ; Gift project 10-27 Ethiopië € 25; Gift St. de Ondergrondse Kerk €25; Giften via het CvK voor de diaconie €125 .
Dit is als volgt verdeeld over de collectes van December: Collectes op 6-13-20-26-27 december: Diaconie €1.950,50 ; Collecte 25 december: Project 10-27 Gezondheidszorg Arme regio in Ethiopië €500 en gift €25, totaal €525. Collecte 31 december: Stichting de Ondergrondse Kerk €500 en gift €25, totaal €525. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdagavond 19 januari wilde we elkaar weer ontmoeten. Helaas is die ontmoeting niet mogelijk in het Jeugdcentrum. We zullen daarom enkele gedachten over psalm 91 digitaal met elkaar delen.

Bericht van de zendingscommissie:
Als deelgenoot gemeente hebben we een aantal jaren Hans en Gerrie Kasbergen gesteund. Hier is in 2020 een einde aan gekomen. Als zendingscommissie hebben we, samen met de GZB, gekeken hoe we verder kunnen gaan. We hebben besloten om een nieuw zendingsechtpaar te steunen als deelgenoot gemeente. We kwamen uit bij Kees en Esther ven der Knijff en hun 3 kinderen, Hannah(6), Nathan(3) en Timon(1). Dit jonge gezin hoopt DV 21 januari a.s. te vertrekken naar Beiroet, Libanon. Kees zal gaan werken als docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Esther gaat werken als jeugdarts/kinderarts in een gezondheidskliniek in een arme wijk in Beiroet. Kees en Esther worden DV zondag 17 januari a.s. uitgezonden vanuit de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid. De dienst begint om 10.00 uur en zal geleid worden door ds. P.J. Visser en door ds. W.C. Polinder, die de uitzending namens de GZB zal verrichten. U kunt de dienst volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/7-Hervormde-gemeente-Rotterdam-Zuid-Wijkgemeente-Maranathakerk/ Ook kunt u meeleven middels een kaartje. Kees en Esther van der Knijff, c/o ABTS, Blata Street, P.O. box 60, Mansourieh-Maten, Lebanon. Wilt u dit gezin ondersteunen in u gebeden? Voor verdere informatie verwijzen we u naar deze pagina.

Vanuit de pastorie:
De training Klinisch Pastorale Vorming stond gepland voor de tweede helft van januari. Recent is besloten dat deze drie weken niet doorgaan. Het preekrooster gaan we op deze korte termijn niet omgooien. Het is voor de cursisten en dus ook voor mij erg lastig om de spanningsboog vast te houden nu alles zolang uitgesteld wordt. Het zal betekenen dat we extra tijd en energie zullen moeten steken in het opnieuw oppakken van leerdoelen. De planning is nu dat dit D.V. in juni zal zijn. Daar zie ik erg naar uit.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 21 januari 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 18 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Allen een hartelijke groet, ook namens uw kerkenraad en uw pastoraal werker Arjan Noorland, Ds. E. van Wijk