Diensten zondag 12 december | 3e adventszondag
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
17:00 uur: Dhr. A.S.N. Noorland, Woerden, jeugddienst (online)
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 121: 1.
Collectes: 1e collecte: Kerstattenties diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Vorig jaar stonden we al twee keer stil bij de koninklijke titels in Jesaja 9 vers 5. We zijn weer een jaar verder. We hopen zondag, en volgende week opnieuw stil te staan bij twee titels uit dat tekstvers.

Jeugddienst:
Zondagmiddag a.s. zal er weer een jeugddienst plaatsvinden. I.v.m. de maatregelen m.b.t. corona, zal de dienst alleen digitaal te volgen zijn. In deze dienst zal Nathan Noorland voorgaan en Concrete zal de muziek verzorgen.

Gebedsuurtje:
Zondag 12 december stond om 20:00 uur een gebedsuurtje gepland. Helaas lijkt het ons gezien de maatregelen omtrent corona niet verstandig dit door te laten gaan. We hopen elkaar weer snel fysiek te kunnen ontmoeten. Misschien worden we moedeloos van alles wat uitgesteld of afgezegd wordt. Gelukkig kunnen we wel doorgaan met aan elkaar te denken, voor elkaar te bidden en elkaar te bemoedigen. Bidt u, bid jij thuis ook? In deze adventstijd in het bijzonder voor: vluchtelingen en ontheemden die alles achterlieten. Voor vreemdelingen die geconfronteerd worden met haat en afwijzing. Voor Israël. Voor zendingswerkers in moeilijke omstandigheden. Voor mensen die een dierbare missen. Voor mensen die ziek zijn, moe, of aan het eind van hun krachten. En laten we niet vergeten te danken! Voor alle grote en kleine zegeningen, voor de komst van Het Licht in deze wereld. Via deze link is meer over gebed en bezinning te vinden en kunnen ook (anoniem) gebedspunten worden ingediend. Een hartelijke groet van het Gebedsteam.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de derde van een blok met vijf teksten over ‘kleine’ mensen die voor God juist heel belangrijk zijn. Op deze zondag staat Marcus 9:33-37 centraal: Wie de belangrijkste wil zijn, moet anderen juist dienen. Luister ook deze zondag weer naar het verhaal. Leiding KND

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor kerstattenties. Van 13 t/m 23 december hopen we weer kerstattenties te bezorgen bij geselecteerde gemeenteleden. Een bijzondere activiteit, waarbij een klein gebaar van grote waarde kan zijn. We zien uit naar fijne contacten en ontmoetingen waarbij we de coronamaatregelen van de rijksoverheid in acht nemen. Uw gift maakt het mogelijk om deze goede gewoonte in stand te houden! U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in een collectezak stoppen. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Kerstkaarten:
Volgende week worden er in Sprang, Landgoed Driessen en Vrijhoeve huis-aan-huis kerstkaarten bezorgd met daarbij de uitnodiging om de kerstdiensten mee te kijken via internet. Het Missionair Team bedankt alle vrijwilligers hartelijk voor hun hulp bij het rondbrengen van de kaarten!

Nieuwsbron:
De vierde Nieuwsbron van dit jaar zal rond 21 december verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 13 december via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 16 december 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 13 december om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: deze editie is voor 3 weken. De eerste Voetius van 2022 zal D.V. donderdag 6 januari verschijnen.

Ten slotte:
Gerda Lentink geeft ons, hieronder, een Kerstgedicht mee en wenst ons gezegende kerstdagen.

Het was wat mistig op het veld
en vaag stonden de schapen bijeen.
Toen is door engelen het wonder verteld
en de herders, zij gingen erheen.
“Vrees niet, want dit is het grootste bericht:
Jezus Christus is geboren, het eeuwige Licht
U kunt hem bezoeken niet ver hier vandaan
in een stal in Bethlehem“
Zijn wij in gedachten er ook heen gegaan?

We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken, rouwdragenden en allen die een moeilijke weg gaan. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.